Landbruks­rett

Landbruks­rett

Denne boken handler om de rettsregler som gjelder for landbruket, både for jordbruksarealer og utmarksressurser.

Hvordan blir man eier av et landbruksareal, og på hvilken måte og i hvilken grad er man berettiget eller forpliktet til å utnytte det? Svarene finnes i et omfattende lovverk, bl.a. i arveloven, odelsloven, konsesjonsloven, jordloven og skogbruksloven. Disse lovene suppleres igjen av en lang rekke forskriftsbestemmelser. Også konkrete kontrakter, f.eks. om kjøp og leie, er av stor betydning.

Boken er nyttig for jurister og andre som er interessert i landbruksrettslige problemstillinger.

THOR FALKANGER (født 1934) er professor emeritus i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Av hans seneste utgivelser kan nevnes Allmenningsrett (2009), Odelsloven med kommentarer (5. utgave 2011, sammen med Ola Rygg og Oluf Skarpnes), Fast eiendoms rettsforhold (4. utgave 2011) og Tingsrett (7. utgave 2013, sammen med Aage Thor Falkanger).