Politiloven

Politiloven

Lovkommentar

Du er ikke innlogget

For å få tilgang til dette innholdet må du ha abonnement på Juridika via din arbeidsgiver eller ditt studiested. Du kan også kjøpe personlig abonnement.

Kjøp Juridika til deg og ditt team

  • Ajourførte kommentarer
  • Tankevekkende artikler
  • Faglig relevante nyheter
  • Eldre bokskatter fra vår katalog

Kommentaren til politiloven foretar en omfattende gjennomgang og drøfting av lovens bestemmelser, og henviser til andre kilder, som forarbeider, avgjørelser og annen teori.

Politiloven inneholder regler for polititjenestens mål og oppgaver, for hvordan polititjenesten skal utføres, og hvilke inngrep politiet kan gjøre, og for politiets organisasjon, administrasjon og personale og inneholder ved siden av straffeprosessloven de mest sentrale reglene for politiets virksomhet. Loven har også regler både om Politiets sikkerhetstjeneste og om Politihøgskolen.

Lovkommentaren vil være nyttig for hele politiet som etat, både dem som utfører den daglige tjenesten og forholder seg til publikum, og dem som har ansvaret for å lede, kontrollere og utvikle politiets tjeneste og virksomhet, samt dem som på alle nivåer skal forestå utdanning. Politiets omfattende oppgaver og adgangen til å gjøre inngrep gjør at lovkommentaren også vil være viktig for advokater, dommere, andre offentlige myndigheter og mediene.

Papirutgaver av kommentaren