Tor-Geir Myhrer

Tor-Geir Myhrer

Professor ved Politihøgskolen.
Dr. juris 2000.

Myhrer har mer enn tjue års erfaring fra påtalemyndigheten i Romerike politidistrikt og fra Riksadvokatembetet. I dag er han professor ved Politihøgskolens forskningsavdeling.

Han ble cand.jur. i 1976 ved Universitetet i Oslo, før han begynte å jobbe som vernepliktig juridisk saksbehandler hos Generaladvokaten. Fra 1977 til 1979 var han dommerfullmektig ved Romsdal sorenskriverembete. I perioden 1979 til 1987 var Myhrer politifullmektig, politiadjutant og politiinspektør ved Romerike politidistrikt. Han var også konstituert statsadvokatfullmektig ved Troms og Finnmark Statsadvokatembete i 1983.

Fra 1987 til 2006 var Myhrer ansatt som statsadvokat/førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet. I 1995 fikk han innvilget to og et halvt års permisjon for å være universitetsstipendiat ved Juridisk fakultet, Institutt for offentlig rett. I 2000 ble han dr. juris på en avhandling om taushetsplikt og ytringsrett i behandlingen av straffesaker. Fra 2003 til 2006 fikk han igjen permisjon fra Riksadvokatembetet da han fikk konstitusjon som lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling.

Myhrer ble professor II ved Universitetet i Oslo i 2005 og professor i politirett ved Politihøgskolens forskningsavdeling i 2006, hvor han fortsatt er ansatt i dag. Myhrer underviser i politirett, strafferett og straffeprosess. Myhrer har også vært gjesteforeleser i straffeprosess på flere universiteter.

På forespørsel fra professor i rettsvitenskap Johs. Andenæs har Myhrer videreført standardverket til Andenæs Norsk straffeprosess. I dag står han som forfatter av en samlet, revidert utgave.

I 2013 ledet han arbeidsgruppen som leverte en innstilling til ny våpeninstruks til Justis- og beredskapsdepartementet. Norsk politi er i utgangspunktet ubevæpnet, som vil si at de ikke bærer skytevåpen i den daglige tjenesten. Våpeninstruksen supplerer politiloven med regler om våpenbruk på visse vilkår. Basert på arbeidet med innstillingen har Myhre senere skrevet Våpeninstruks for politiet. Kommentarutgave (2016). Han er også forfatter av bøker om reglene for bruk av håndjern og om regelverket rundt politiets bruk av skytevåpen.

Bøker av Tor-Geir Myhrer

Les mer her

Kilder

Fagbøker

Artikler