Samerett

Samerett

3. utgave

Boken gir leseren en oppdatert innføring og oversikt over sameretten og er å regne som et standardverk i faget.

Samerett er en rettsdisiplin som tar opp spørsmål som er særegne for det samiske folk. Tema som blir behandlet i sameretten går på tvers av tradisjonelle rettsområder. Faget reiser flere typer problemstillinger, både offentligrettslige og privatrettslige, folkerettslige og internrettslige, metodiske samt juridiske problemstillinger med tverrfaglige utfordringer.

I boka Samerett drøftes særtrekk ved sameretten som rettsdisiplin, herunder grunnleggende rettsregler og prinsipper, og sentrale rettsspørsmål som berører samene. I tillegg belyses de spesifikke metodespørsmål som reises i sameretten.

Målgruppen er studenter, forskere, advokater, dommere og andre som arbeider med eller har interesse for samenes rettsstilling.

«Susann Funderud Skogvang har klart å fremstille sameretten på en systematisk og pedagogisk måte. […​] Boka bygger dessuten opp en begrepsstruktur og kunnskapsbase for sameretten, hvor registerverket fungerer godt, slik at boka kan nyttes som et praktisk oversikts- og oppslagsverk. Med utgivelse av andre utgave, kan det sies at boka etablerer seg som et standardverk i faget. […​] At hun tør å opponere mot Høyesterett og andre rettskildeskapere, viser styrke, og det bidrar til å gi boka et personlig preg og gjøre den mer spennende.»

— Øyvind RavnaTidsskrift for Rettsvitenskap, 2010-1.