Skatte­svik

Skatte­svik

Du er ikke innlogget

For å få tilgang til dette innholdet må du ha abonnement på Juridika via din arbeidsgiver eller ditt studiested. Du kan også kjøpe personlig abonnement.

Kjøp Juridika til deg og ditt team

  • Ajourførte kommentarer
  • Dyptpløyende fagbøker
  • Tankevekkende artikler
  • Faglig relevante nyheter
  • Nye bøker digitalt fra dag én
  • Eldre bokskatter fra vår katalog

Overtredelser av skattelovgivningen kan medføre straff, og de mest sentrale straffebestemmelsene er straffeloven §§ 378 til 380 om ordinært, grovt og grovt uaktsomt skattesvik. Også skatteforvaltningsloven og skattebetalingsloven inneholder straffebestemmelser som skal sikre at rett skatt blir betalt til riktig tid. I denne boken gjennomgår forfatteren straffebestemmelsene for overtredelser av skattelovgivningen.

Hovedvekten er på straffeloven §§ 378 til 380 om skattesvik, som rammer den skattepliktiges opplysningssvikt, og i hvilken grad tredjeparter kan pådra seg et medvirkningsansvar. I tillegg omhandler boken temaer som gjerne oppstår i tilknytning til saker om skattesvik, som forholdet til selvinkrimineringsvernet, inndragning og erstatning for tapt skatt. Siden de grunnleggende vilkårene for straffansvar for skattesvik i stor grad samsvarer med vilkårene for ileggelse av tilleggsskatt, er boken også relevant for tilleggsskatt.

Boken er ment som et praktisk verktøy for alle som arbeider med saker om straffesanksjoner mot brudd på skattelovgivningen, som advokater, politi- og påtalemyndighet, dommere og ansatte i skatteetaten.

Ann Johnsen er advokat og jobber blant annet som forsvarer i saker om økonomisk kriminalitet. Hun har også erfaring fra Finansdepartementets skattelovavdeling.