Ann Johnsen

Ann Johnsen

Advokat og eier i Fend Advokatfirma DA
Cand.jur. 1997

Ann Johnsen er spesialist på saker om skattesvik og har omfattende erfaring som forsvarer i større økonomiske straffesaker.

Ann Johnsen er født i 1972. Hun ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 1997. Etter studiet begynte hun å jobbe i Skattelovavdelingen i Finansdepartementet, hvor hun var ansatt fra 1997 til 2002. Hun var deretter dommerfullmektig ved Oslo byfogdembete fra 2003 til 2004, før hun vendte tilbake til Finansdepartementet og Skattelovavdelingen i 2005. I Finansdepartementet arbeidet hun særlig med indirekte skatter og med skatteforvaltnings- og innkrevingsregler, blant annet med utarbeidelse av skattebetalingsloven av 2005 og merverdiavgiftsloven av 2009. Fra 2009 til 2015 var hun advokat og senere senioradvokat i Advokatfirmaet Hjort DA.

I 2016 var Ann Johnsen med på å etablere Fend advokatfirma DA. Hun arbeider i dag særlig som forsvarer i økonomiske straffesaker, men bistår også forretningsklienter og privatpersoner med tvisteløsning og prosedyre i sivile saker.

Fra 2021 er Ann Johnsen medlem i Skatteklagenemda, som behandler klager på skatt og merverdiavgift. Fra 2014 til 2015 var hun utvalgsmedlem i Grønn skattekommisjon, som avga NOU 2015: 15 Sett pris på miljøet — Rapport fra grønn skattekommisjon. Utvalget ble oppnevnt for å vurdere om og hvordan en grønn skatteomlegging kan bidra til bedre ressursutnyttelse og til å oppfylle målene i klimaforliket.

På spørsmål om hvilken sak som har vært viktigst for henne, svarer Johnsen at Transocean-saken er den som har preget henne mest som advokat, men at hun lærer mye av alle saker og klienter hun har. I tillegg til å være en erfaren advokat, er Johnsen er allsidig idrettsperson med ulike frivillige verv innen idretten.

Bøker av Ann Johnsen

Johnsen, Ann, Skattesvik, Universitetsforlaget 2021

Les mer

Johnsen, Ann og Erik Keiserund, «Advokaters taushetsplikt. Bevisforbudene i tvisteloven og straffeprosessloven – aktuelle problemstillinger» i Festskrift til Tore Schei, Oslo 2016, Gunnar Bergby, Magnus Matningsdal, Jens Edvin A. Skoghøy og Toril M. Øie (red.)

Johnsen, Ann, «Tjenester som helt ut brukes i utlandet: Fritak for mva og advokattjenester», Revisjon og regnskap, nr. 3 2011.

Johnsen, Ann, «Ny merverdiavgiftslov – en presentasjon», Skatterett, nr. 2 2010.

Fagbøker

Artikler