Tore Schei

Tore Schei

Den 19. justitiarius i Norges Høyesterett.
Cand.jur. 1971.

Frem til 29. februar 2016 var Schei Norges høyesterettsjustitiarius. Under hans ledelse ble Høyesterett videreutviklet som en synlig institusjon i samfunnet, og som en rendyrket domstol for prinsipielle saker.

Han vokste opp på Bolteløkka i Oslo, sønn av høyesterettsdommer og Norges første sivilombudsmann Andreas Schei. Han ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 1971 med glimrende resultat. Sitt lange virke i landets domstoler påbegynte Schei i 1972, som advokatfullmektig og advokat hos Regjeringsadvokaten. I perioder var han permittert for et studieopphold i England og for å tjene som dommerfullmektig i Ytre Follo tingrett.

Fra 1981 til 1986 markerte han seg som en aktiv og effektiv lagdommer ved Eidsivating Lagmannsrett. Han var en av tre fagdommere i Treholt-saken.

For offentligheten ble Schei kjent som lederen for den nordiske granskingen av Scandinavian Star-ulykken. Utbrudd av flere branner om bord på en bilferge i Skagerrak natten til 7. april 1990 ledet til at 159 mennesker mistet livet. Ulykken var den største skipskatastrofen i nyere norsk historie. Granskningsutvalget drøftet flere tiltak som kunne redusere risikoen for at en tilsvarende katastrofe ville inntreffe igjen, og Schei var skuffet over at forslagene bare i begrenset grad ble fulgt opp av regjeringen.

Schei tiltrådte som dommer i Høyesterett 1. mars 1986, hvor han skulle bli værende i 30 år. Han ble utnevnt i statsråd til høyesterettsjustitiarius 26. april 2002, og ble sittende til oppnådd aldersgrense.

Høyesterettsjustitiarius Schei gjennomførte flere tiltak for å åpne retten for offentligheten. Han ønsket innsyn for allmennheten i alle sider av virksomheten til Høyesterett. Schei videreførte Høyesterett som en prejudikatsdomstol, og behandlingstiden ble i hans virketid vesentlig forkortet. Han tilhørte flertallet i flere saker hvor Høyesterett konkluderte med grunnlovsstrid, blant annet i saken om straff for krigsforbrytelser og vernet mot lovers tilbakevirkende kraft. Som justitiarius fremmet han også nordisk, europeisk og globalt samarbeid mellom høyesteretter i ulike land. Hans ønske om å markere Høyesterett utad fikk et sterkt uttrykk gjennom feiringen av Høyesteretts 200-årsjubileum i 2015.

Selv om Schei regnes som en generalist, har han særlig interesse for sivilprosess. I 1999 ble Schei oppnevnt til leder av tvistemålsutvalget, som fremla utkast til ny tvistelov og lov om voldgift mer enn et halvt år før fristen. Arbeidet dannet grunnlag for en av de største prosessreformene i Norge noensinne, med vekt på domstolens rolle.

Bøker av Tore Schei

Kilder

  • Bergby, Gunnar, mfl. (red.), Rettsavklaring og rettsutvikling. Festskrift til Tore Schei, Universitetsforlaget 2016.
  • Garvik, Olav, «Scandinavian Star-ulykken», Store norske leksikon, 22. februar 2017 (lest 21. juni 2017).
  • Tjomsland, Steinar, «Tore Schei», Store norske leksikon, 9. mars 2016 (lest 21.06.17).
  • NOU 1991: 1 A. Scandinavian Star-ulykken, 7. april 1990.

Fagbøker

Artikler