Erling Selvig

Erling Selvig

Professor emeritus ved Nordisk institutt for sjørett.
Dr. juris 1968.

Selvig var sentral i utviklingen av petroleumsrett og europarett som fruktbare vitenskapelige fagområder ved Universitetet i Oslo.

Han ble cand.jur. i 1957 ved Universitetet i Oslo, og arbeidet deretter som vitenskapelig assistent. Han fullførte Master of Comparative Law i sjørett ved University of Michigan i 1959, og ble samme år universitetsstipendiat ved Institutt for sjørett (UiO). Her leverte han en lisensiatavhandlingen Unit limitation of carrier’s liability, (1961) og ble dosent i rettsvitenskap fra 1964.

Etter at Selvig disputerte på avhandlingen Det såkalte husbondsansvar, og ble dr.juris i 1968, fikk han stilling som professor ved Universitetet i Oslo. Han gjorde flere kortere studier innen sjørett, som la grunnlaget for hans senere omfattende arbeid innen transport- og kontraktsretten. Fra midten av 70-årene forsket han også på petroleumsrett og finans- og kredittrett. Ved Nordisk institutt for sjørett var Selvig bestyrer fra 1973 til 1988. Han var dekanus ved Det juridiske fakultet i perioden 1989–1994.

Fra opprettelsen i 1986 og frem til 2002, var Selvig leder for Kredittilsynets styre. I en periode med uro og store omveltninger i bank- og finansnæringen, hadde han avgjørende innflytelse på tilsynets utforming og funksjon i finansmarkedet. 8. november 1991 ble Selvig oppnevnt som leder av Bankkommisjonen. Kommisjonen, som skulle gjennomføre en fullstendig modernisering, samordning og revisjon av finanslovgivningen, har blitt en av norgeshistoriens lengstlevende NOU-produsenter. Selvig har vært ansvarlig for alle de 30 utredningene kommisjonen har fremlagt, den første i 1994 og den etter planen nest siste i oktober 2016. Selvik har vært leder for Sjølovkomiteen siden 1981 og for Banklovkommisjonen siden 1991.

Selvigs forfatterskap omfatter bøker om kontraktsrett, sjørett og petroleumsrett. Av nyere utgivelser kan nevnes læreboken Kjøpsrett til studiebruk (5. utg. 2015).

Bøker av Erling Selvig

  • Selvig, Erling og Kåre Lilleholt, Kjøpsrett til studiebruk, 6. utg., Universitetsforlaget 2019.
  • Selvig, Erling og Kåre Lilleholt, Kjøpsrett til studiebruk, 5. utg., Universitetsforlaget 2015.
  • Wilhelmsen, Trine-Lise mfl., Tradisjonsbærer med endringsvilje. Nordisk institutt for sjørett gjennom 50 år, Gyldendal Juridisk 2013.
  • Selvig, Erling og Peter-Christian Müller-Graff (red.), European law in an era of crisis, BWV - Berliner Wissenschafts-Verlag 2012.
  • Selvig, Erling, Livsforsikringsreformen 2008. Om et nytt lov- og risikoregime for livsforsikring, Universitetsforlaget 2008.
  • Selvig, Erling og Peter-Christian Müller-Graff, (red.), Regulation strategies in the European Economic Area, Berliner Wissenschafts-Verlag 2008.
  • Selvig, Erling og Peter-Christian Müller-Graff, (red.), The European economic area enlarged, Berliner Wissenschafts-Verlag 2006.
  • Selvig, Erling og Peter-Christian Müller-Graff, European Law in the German-Norwegian Context. Origins and Perspectives, Berlin Verlag 2002.

Kilder

Fagbøker

Artikler