Hans Jacob Bull

Hans Jacob Bull

Professor emeritus ved Universitetet i Oslo.
Dr. juris 1988.

Hans Jacob Bull er professor emeritus ved Nordisk institutt for sjørett. Hans primære forskningsfelt er forsikringsrett, sjøforsikringsrett, sjørett og veifraktrett.

Under studietiden jobbet Bull som vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett ved Universitetet i Oslo (1965–1966). Han ble cand.jur. ved samme universitet i 1967.

Som fersk jurist startet Bull karrieren som dommerfullmektig ved Eiker, Modum og Sigdal sorenskriverembete i Hokksund. Etter halvannet år i denne stillingen flyttet Bull tilbake til Oslo, hvor han startet som advokatfullmektig i firmaet Thommessen, Karlsrud, Heyerdahl og Brunsvig.

I 1971 returnerte Bull til Nordisk institutt for sjørett – denne gangen som nordisk forskningsstipendiat og senere universitetsstipendiat. I 1975 ble han amanuensis ved instituttet, og senere førsteamanuensis i perioden 1982-1988.

Bull ble professor ved Det juridiske fakultet i 1988, etter å ha blitt dr. juris samme år på avhandlingen «Tredjemannsdekninger i forsikringsretten».

Bøker av Hans Jacob Bull

Bull, Hans Jacob og Thor Falkanger, Transport Law in Norway, 2. utgave, Kluwer Law International 2019.

Falkanger, Thor, Hans Jacob Bull og Lars Rosenberg Overby, Søret, 5. utgave. Karnov Group 2019.

Falkanger, Thor, Hans Jacob Bull og Lasse Brautaset, Scandinavian Maritime Law. The Norwegian Perspective, 4. utgave, Universitetsforlaget 2017.

Wilhelmsen, Trine-Lise og Hans Jacob Bull, Handbook on hull insurance, 2. utgave, Gyldendal Akademisk 2017.

Falkanger, Thor og Hans Jacob Bull, Sjørett, 8. utgave. Sjørettsfondet Akademisk 2016.

Sigurdsson, Gudmundur, Hans Jacob Bull og Thor Falkanger, Sjóréttur, Bókaútgáfan Codex 2016.

Pettersen, Terje Hernes, Roald M. Engeness, Hans Jacob Bull og Marianne Jenum Hotvedt, Skipsarbeidsloven. Med kommentarer, Fagbokforlaget 2014.

Wilhelmsen, Trine-Lise, Kirsten Al-Araki, Inger Hamre, Hans Jacob Bull, Thor Falkanger, Ulf Hammer, Knut Kaasen, Erik Røsæg, Erling Selvig og Finn Arnesen. Tradisjonsbærer med endringsvilje. Nordisk institutt for sjørett gjennom 50 år. Gyldendal Juridisk 2013.

Wilhelmsen, Trine-Lise og Hans Jacob Bull, Norwegian cargo insurance, Gyldendal Juridisk 2012.

Pettersen, Terje Hernes og Hans Jacob Bull, Skipssikkerhetsloven. Med kommentarer. Fagbokforlaget 2010.

Bull, Hans Jacob, Forsikringsrett, Universitetsforlaget 2008.

Bull, Hans Jacob, Innføring i veifraktrett, 2. utgave, Tano Aschehoug 2000.

Bull, Hans Jacob, Tredjemannsdekninger i forsikringsforhold, Sjørettsfondet 1988.

Bull, Hans Jacob, Sjøforsikringsrett, Tanum-Norli 1980.

Fagbøker

Artikler