Frederik Zimmer

Frederik Zimmer

Professor emeritus ved Universitetet i Oslo.
Dr. juris 1978.

Med faglig tyngde og glødende engasjement har Zimmer markert seg som en våre fremste forskere innenfor skatte- og avgiftsrett.

Zimmer ble cand.jur. i 1970. Etter eksamen jobbet han ett år som dommerfullmektig ved Jæren sorenskriverembete, før han i august 1971 ble ansatt som universitetslektor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Dette ble startskuddet for hans lange akademiske karriere. I 1978 forsvarte Zimmer avhandlingen «Arv og skatt» for graden dr. juris, og etter en periode som førstelektor ble han utnevnt til professor i 1987. Fra 1989 til 1991 var Zimmer prodekan ved Det juridiske fakultet, før han i 1995 og frem til 2000 var dekan.

Ved siden av rollene ved Universitetet i Oslo har Zimmer også undervist ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø, Handelshøyskolen BI og Norges Handelshøyskole (NHH). Sistnevnte sted var han professor II fra 2008. Han har også undervist ved Stockholms universitet, Uppsala universitet og Wirtschaftsuniversität Wien.

Utenom arbeidet i akademia var Zimmer fra 1980 til 1991 leder for Oljeskattenemnda, en egen ligningsnemnd for selskaper som drev utvinning, behandling og rørledningstransport av petroleum. I perioden 1992 til 2005 var han leder av Klagenemnda ved Sentralskattekontoret for storbedrifter. Han har også rukket å være konstituert høyesterettsdommer tre ganger, i 2002, 2003 og 2007.

Zimmer har bidratt i utformingen av skatte- og avgiftslovgivingen. Han var leder for arbeidsgruppen som vurderte spørsmålet om skattefrihet for utenlandske investorer i norsk skipsfartsvirksomhet (NOU 1986: 9). Han var også leder for et utvalg for forbedringer i merverdiavgiftsloven (NOU 1991: 30) og et utvalgt som la frem forslag til ny lov om eiendomsskatt (NOU 1996: 20). Videre ledet han utvalget som la frem forslag til ny lov om arveavgift (NOU 2000: 8). Som eneutreder fremla han forslag til en lovfestet omgåelsesregel i skatteretten (NOU 2016: 5).

I tillegg har Zimmer opp gjennom årene engasjert seg i en rekke verv og utvalg. I femten år, fra 1984 til 1991, var han medlem av det norske styret for De nordiske juristmøter, og han var medlem av det norske styret for Fondet for dansk-norsk samarbeid frem til 2013. Fra 1978 var han medlem av Nordisk skattevitenskapelig forskningsråd, som han var leder for fra 1998 til 2007. Han har vært medlem av Permanent Scientific Committee i International Fiscal Association og leder for dens Research Subcommittee fra 2004 til 2008. Zimmer har vært leder av Den norske underavdelingen av IFA – International Fiscal Association. Han har også vært panelleder og paneldeltaker på IFA-kongresser i 1996, 2002, 2009 og 2013. Videre har Zimmer vært styreleder for Norsk senter for menneskerettigheter.

I de senere år har Zimmer ledet forskningsprosjektet Sustainable tax governance in developing countries through global tax transparency. Prosjektet studerer først og fremst hvordan den aktuelle utviklingen mht. informasjonsutveksling og transparens i skatteretten virker i utviklingsland.

Hans vitenskapelige produksjon omfatter utgivelser innen vesentlige områder innenfor norsk og internasjonal inntektsbeskatning. Zimmer har blant annet vært redaktør sammen med Tore Schei for flere utgaver av Norges Lover 1685 frem til 1995. I 2019 er han aktuell med utgivelsen av 7. utgave av Bedrift, selskap og skatt.

Med denne CV-en er det ikke rart hans Festskrift fikk navnet Høyt skattet.

Bøker av Frederik Zimmer

Les mer her

Kilder

  • Banoun, Bettina, Ole Gjems-Onstad og Arvid Aage Skaar (red.), Høyt skattet – Festskrift til Frederik Zimmer på 70-årsdagen, Universitetsforlaget 2014.

Fagbøker

Artikler