Fredrik Sejersted

Fredrik Sejersted

Regjeringsadvokat og leder for Regjeringsadvokatembetet.
Dr. juris 2002.

Fredrik Sejersted har lang erfaring som rådgiver for norske myndigheter. Han har i tillegg et omfattende rettsvitenskapelig forfatterskap innen blant annet EU/EØS-rett og statsforfatningsrett.

Han er sønn av Francis Sejersted, professor i historie og tidligere leder av Den norske nobelkomité. Han er også barnebarnet til høyesterettsadvokat Fredrik Sejersted, hvis far også var jurist. Eplet falt altså ikke så langt fra stammen.

Sejersted ble cand.jur. i 1993. Dette ble starten for et akademisk løp. Året etter fikk han et stipendiat ved Senter for europarett, hvor han var fra 1994 til 2001. I løpet av denne perioden oppnådde han også lisensiatgrad, i 1997, på avhandlingen Innsyn og integrasjon. Han oppnådde graden dr. juris i 2002 på avhandlingen Kontroll og konstitusjon. Statsrettslige studier i Stortingets kontrollvirksomhet.

Fra 2000 til 2007 var Sejersted advokat hos Regjeringsadvokaten. Her var han blant annet sentral i arbeidet med å avskaffe norske spilleautomater og å bevare norsk eierskap til vannkraften. Han fikk møterett for Høyesterett i 2003. Sejersted var statens prosessfullmektig i lagmannsretten, EFTA-domstolen og Høyesterett i Automatsaken. Han har også vært sentral i arbeidet med å bevare norske regler for statlig eierskap til vannkraft (Hjemfallsretten).

Sejersted ble professor og siden leder ved Senter for europarett (Universitetet i Oslo) i perioden 2008 til 2015. Han var leder for Håndhevelsesutvalget (2009–2010) og Europautredningen (2010–2012) i forbindelse med Sejerstedutvalget. I april 2015 tok Sejersted en foreløpig farvel med akademia og tiltrådte som regjeringsadvokat. Sejersted er medforfatter av EØS-rett (3. utg. 2011) som omhandler hvordan Norge gjennom EØS-avtalen har blitt del av rettsutviklingen i EU, og hvordan de felles europeiske reglene er gjennomført i norsk rett.

Sejersted er tilhenger av europeisk integrasjon og har uttrykt:

Vi har sagt nei ettertrykkelig to ganger og likevel er vi, etter min og Europautredningens mening, reelt sett et av de mest integrerte landene i EU.

— Fredrik Sejersted

Bøker av Fredrik Sejersted

 • Mestad, Adele Matheson, Fredrik Sejersted og Elisabeth Stenwig, Embetet: Regjeringsadvokaten 1816-2016, Regjeringsadvokaten 2016.
 • Sejersted, Fredrik, Rettslig vurdering av om unntaket for kjøp av helse- og omsorgstjenester fra ideelle organisasjoner kan videreføres, Næringsdepartementet 2014.
 • Sejersted, Fredrik og Finn Arnesen, EØS-rettslig vurdering av om salg av alkohol fra nisjeprodusenter kan tillates uten å svekke dagens monopolordning. Betenkning til Helsedirektoratet september 2014, Helsedirektoratet 2014.
 • Sejersted, Fredrik og Finn Arnesen, EØS-rettslige skranker for reguleringen av tilgangen til nærmere angitte kjemikalier, Direktoratet for sikkerhet og beredskap 2014.
 • Sejersted, Fredrik mfl., Report on the Scope and lifting of parliamentary immunities CDL-AD(2014)011, Europarådet /Venezia-kommisjonen 2014.
 • Hamre, Inger og Fredrik Sejersted (red.), EU- og EØS-relevante tekster, 6. utg. Universitetsforlaget 2012.
 • Sejersted, Fredrik mfl. EØS-rett, 3. utg. Universitetsforlaget 2011.
 • Sejersted, Fredrik, Comments on the constitutional and legal provisions relevant for the prohibition of political parties in Turkey, Europarådet 2009.
 • Sejersted, Fredrik, Comments on the new anti-discrimination law of Macedonia. Venezia: Europarådet, Venezia-kommisjonen 2008
 • Sejersted, Fredrik, Comments on the rules regulating prohibition of political parties in Turkey. Venezia: Europarådet, Venezia-kommisjonen 2008.
 • Sejersted, Fredrik, Forbud mot formidling av betalingstjenester til pengespill som ikke lovlig kan tilbys i Norge - en EØS-rettslig vurdering. Utrykt vedlegg til Ot.prp. nr. 80 (2007-2008). Betenkning avgitt 2.6.2008, Kirke- og kulturdepartementet 2008.
 • Sejersted, Fredrik og Finn Arnesen, Datalagringsdirektivet og EØs, IKT Norge 2008.
 • Sejersted, Fredrik, Kontroll og konstitusjon: statsrettslige studier av Stortingets kontrollvirksomhet. B. 2., Cappelen Akademisk 2002.
 • Sejersted, Fredrik, Kontroll og konstitusjon: statsrettslige studier av Stortingets kontrollvirksomhet. B. 1., Cappelen Akademisk 2002.
 • Sejersted, Fredrik, Kontroll og konstitusjon: statsrettslige studier av Stortingets kontrollvirksomhet (avhandling), Cappelen Akademisk 2002.
 • Boe, Erik og Fredrik Sejersted, Schengen og Grunnloven, Senter for europarett 1999.
 • Sejersted, Fredrik, Innsyn og integrasjon: om offentlighetens adgang til EU- og EØS-dokumenter, Senter for europarett 1997
 • Sejersted, Fredrik, Vedtaksprosessen i EFs konkurranserett: med særlig vekt på partens innsynsrett, Det juridiske fakultet 1993
 • Sejersted, Fredrik, Nordisk forvaltningsrett i møte med EF-retten, Senter for europarett 1996

Kilder

Fagbøker

Artikler