Finn Arnesen

Finn Arnesen

Professor ved og leder for Nordisk institutt for sjørett ved Universitetet i Oslo.
Dr. juris 1996.

Arnesens forskningsområder er europarett, EØS-rett og petroleumsrett.

I studietiden var Arnesen vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett (1987) og Institutt for strafferett og kriminologi (1988–1989) ved Universitetet i Oslo. Etter at han ble cand.jur. i 1989, ble han værende på Det juridiske fakultet som stipendiat. I 1996 oppnådde Arnesen den juridiske doktorgraden på avhandlingen «Statlig styring og EØS-rettslige skranker». To år senere, i 1998 ble han professor. Han er ansvarlig faglærer for EØS-rett og for offentlige anskaffelser, og underviser også i europarett, forvaltningsrett, folkerett, obligasjonsrett og rettskildelære. I periodene 2015 til 2019 og 1997 til 2002 var Arnesen leder av Senter for europarett, som han fremdeles er tilknyttet. Fra 2004 til 2010 var han studiedekan ved Det juridiske fakultet. Han er nå leder for Nordisk institutt for sjørett.

I 2002 til 2003 praktiserte han i advokatfirmaet Thommessen. Han var også leder for utvalget som i 2005 la frem en utredning om forvalterregistrering av aksjer i norske selskaper (NOU 2005: 13). Utvalget anbefalte å ikke gi innenlandske investorer adgang til slik registrering, med den begrunnelsen at åpenhet om eierforhold i næringslivet utgjør et viktig hensyn i det norske samfunnet. Fra september 2011 til februar 2012 var Arnesen konstituert høyesterettsdommer. Fram til 2019 satt han som nestleder i Klagenemnden for Verdipapirsentralen. Siden 2015 har Arnesen vært medlem av Klagenemnda for offentlige anskaffelser, og siden 2018 har han vært medlem i Markedsrådet. Samme år ble han styreleder i Finanstilsynet.

Arnesen ledet det regjeringsoppnevnte utvalget som gransket den såkalte NAV-saken og leverte NOU 2020: 9 Blindsonen.

Arnesen er medforfatter av boken EØS-rett (3. utg. 2011), om hvordan de felles europeiske reglene er gjennomført i Norge, og hvilke utfordringer dette reiser for norske jurister. Sammen med advokat Are Stenvik har han skrevet boken Internasjonalisering og juridisk metode. Særlig om EØS-rettens betydning i norsk rett (2. utg. 2015). Boken viser hvordan man finner frem til internasjonale normer med betydning for norsk rett og deres betydning for rettstilstanden i Norge.

Arnesen er medredaktør for og bidragsyter i Agreement on the European Economic Area: EEA Agreement – A commentary (2017). Verket er en kommentar til EØS-avtalens bestemmelser, bestemmelsene i ODA og til de tilknyttede EFTA-avtalene.

Bøker

  • Arnesen, Finn, mfl., Agreement on the European Economic Area: EEA Agreement – A commentary, C.H.BECK 2017.
  • Arnesen, Finn og Are Stenvik, Internasjonalisering og juridisk metode. Særlig om EØS-rettens betydning i norsk rett, 2. utg. Universitetsforlaget 2015.
  • Wilhelmsen, Trine-Lise, Kirsten H. Al-Araki, Inger M. Hamre, Hans Jacob Bull, Thor Falkanger, Ulf Hammer, Knut Kaasen, Erik Røsæg, Erling Selvig og Finn Arnesen, Tradisjonsbærer med endringsvilje. Nordisk institutt for sjørett gjennom 50 år, Gyldendal Juridisk 2013.
  • Sejersted, Fredrik mfl. EØS-rett, 3. utg. Universitetsforlaget 2011.
  • Ole-Andreas Rognstad, Olav Kolstad, Finn Arnesen, Fredrik Sejersted og Sten Foyn, EØS-rett, Universitetsforlaget 2004.
  • Arnesen, Finn, Statlig styring og EØS-rettslige skranker, Universitetsforlaget 1996.
  • Arnesen, Finn, Introduksjon til rettskildelæren i EF, 3. utg. Universitetsforlaget 1995.
  • Arnesen, Finn, Fredrik Sejersted, Ole-Andreas Rognstad, Sten Foyn og Helge Stemshaug, EØS-rett, Universitetsforlaget 1995.
  • Arnesen, Finn og Anneke B. Borgli, Institusjoner og rettskildelære i EF og EØS, Universitetsforlaget 1993.

Les mer her

Fagbøker

Artikler