Frode Elgesem

Frode Elgesem

Lagdommer i Borgarting lagmannsrett
Cand.jur. 1988, LL.M. 1995

Gjennom en lang advokatkarriere har Frode Elgesem engasjert seg bredt for menneskerettigheter i og utenfor Norge. Han har også en særlig interesse for europarett, rettsstat og prosess. Fra 2019 er han lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Frode Elgesem er cand.jur. fra Universitetet i Oslo 1988 og Master of Laws fra Kings College, University of London 1995. Etter studiet i Oslo jobbet han i Økonomiavdelingen i Finansdepartementet og var bl.a. sekretær for Undersøkelsesutvalget for Norges Banks nye hovedsete som ledet frem til NOU 1990: 25.

Fra 1990 til 2002 var han advokat hos Regjeringsadvokaten, med møterett for Høyesterett fra 1995. Han førte flere saker for Norge for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen og prosederte for norske domstoler i alle instanser, blant annet Bøhler-saken om tilleggsskatt og menneskerettigheter, Rt-2000-996. Han fikk etter hvert et særlig fagansvar for Regjeringsadvokatens internasjonale saker. Fra 2002 til 2009 var han partner og advokat i Advokatfirmaet Hjort, hvor han hovedsakelig arbeidet med EØS-rett, konkurranserett og menneskerettigheter. I Advokatfirmaet Thommessen, hvor han var advokat og partner fra 2009 til 2016, var han avdelingsleder for tvisteløsningsavdelingen, deretter leder av faggruppen for compliance og granskinger. I 2011 og 2012 var han bistandsadvokat for AUF i 22. juli-saken og én av tre koordinerende bistandsadvokater. I 2016 etablerte han Elgesem advokatfirma med compliance, menneskerettigheter og prosedyre som hovedområder. I denne perioden var han prosessfullmektig for Nesseby bygdelag i en sak om prinsipielle spørsmål knyttet til samiske rettigheter i norsk rett og internasjonale konvensjoner. Saken ble ført i Høyesterett i plenum i januar 2018. Fra 2019 har han vært lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Ved siden av karrieren som advokat og lagdommer har Frode Elgesem innehatt en rekke verv. Han er leder for Norges nasjonale kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv, som fremmer OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Fra 2021 er han styreleder i Raftostiftelsen, som deler ut den viktige menneskerettsutmerkelsen Raftoprisen. Han er også medlem av Dommerforeningens menneskerettsutvalg. I Advokatforeningen har han i flere perioder vært leder og medlem av Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg og Advokatforeningens lovutvalg for folkerett og statsrett.

Frode Elgesem har avgitt flere utredninger til sentraladministrasjonen og bl.a. Norges Rederiforbund. Han har også deltatt i en rekke menneskerettsprosjekter i Etiopia, Zambia og Kina i regi av blant annet daværende Institutt for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo.

Bøker av Frode Elgesem

Elgesem, Frode og Njål Høstmælingen, Næringsliv og menneskerettigheter, Universitetsforlaget 2019.

Les mer

Elgesem, Frode, «Samiske rettigheter i fare», Lov og Rett, 2018 s. 258–259.

Elgesem, Frode, «Vernet mot selvinkriminering og forklaringsplikter overfor forvaltningen», Tidsskrift for forretningsjuss, 2–3/2010 s. 59 flg.

Elgesem, Frode, «Konkurransetilsynets veiledningsplikt, i Konkurranseloven fem år – erfaringer og reformbehov», NHO 2009.

Elgesem, Frode og Girmachew Alemu Aneme, «The Rights of the Accused», The Ethiopian Red Terror Trials – Transitional Justice Challenged, Tronvold m.fl. (red.), James Currey, 2009 s. 33.

Elgesem, Frode, «Lawyers and Human Rights», i Contributions and Lectures, Conference and Workshop on the Role of Lawyers in States Governed by the Rule of Law, Beijing 4. og 5. november 2006, s. 85.

Elgesem, Frode, «FNs rasediskrimineringskomité krever at rasehets tas på alvor», Tidsskrift for strafferett, 2005 s. 389.

Elgesem, Frode, «Tolking av EMK – Menneskerettsdomstolens metode», Lov og Rett, 2003 s. 203–230.

Elgesem, Frode, «The Derg Trials in Context, A Study of some Aspects of the Ethiopian Judiciary», Human Rights Report No. 1 1998, Institutt for menneskerettigheter UiO.

Elgesem, Frode, «Det Europeiske menneskerettssystemet – best når det gjelder?», Mennesker og Rettigheter, 1/1997 s. 34.

Elgesem, Frode, «Domestic Application of the European Convention on Human Rights in English and Norwegian Law», Nordic Journal of International Law, 1996 s. 183.

Kilder

https://www.responsiblebusiness.no/nyheter/frode-elgesem-ny-leder-av-kontaktpunktet-for-ansvarlig-naeringsliv/ (lest 24.03.2021)

https://www.rafto.no/no/nyheter/frode-elgesem-ny-styreleder (lest 24.03.2021)

Fagbøker

Artikler