Hilde Hauge

Hilde Hauge

Professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen.
Ph.D. 2008.

Hilde Hauges forskningsområder er kontraktsrett, formuerett og forbrukerrett.

Hilde Hauge er født i 1971. Hun ble cand.jur. ved Universitetet i Bergen i 1997. Under studiet var hun ansatt som vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett. Etter endte studier var hun advokatfullmektig i Advokatfirmaet Kjær og Co DA og deretter dommerfullmektig ved Nedenes sorenskriverembete. I 2001 ble hun ansatt som universitetslektor ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen, og var fra 2003 stipendiat samme sted. Hun disputerte med doktoravhandlingen «Ugyldighet ved formuerettslige disposisjoner» i 2008. Avhandlingen ble senere publisert i bokform. Etter promosjonen ble hun ansatt som førsteamanuensis ved Universitet i Bergen. Fra 2015 er hun professor i rettsvitenskap med forskningsfeltene kontraktsrett, formuerett og forbrukerrett.

Hilde Hauge har siden 2009 vært nestleder i Forbrukerklageutvalget. Hun var medlem av Håndhevelsesutvalget som ble oppnevnt i 2008 for å utrede og anbefale hvordan et nytt EU-direktiv (direktiv 2007/66/EF) om håndhevelse av reglene om offentlige anskaffelser burde gjennomføres i norsk rett. Utvalget leverte NOU 2010: 2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser. Hun er også medlem av eiendomsmeglingsutvalget som ble oppnevnt i 2019 for å evaluere eiendomsmeglingsloven og anbefale fremtidig regulering. Utvalget avgir sin innstilling i 2021. Fra 2021 er hun i redaksjonsrådet i Lov og Rett.

Bøker av Hilde Hauge

Hauge, Hilde, Håndverkertjenesteloven. Lovkommentar, Universitetsforlaget 2021.

Hauge, Hilde, Løsørerververs kreditorvern, Fagbokforlaget 2016.

Hauge, Hilde, Ugyldighet ved formuerettslige disposisjoner, Universitetsforlaget 2009.

Les mer

Hauge, Hilde, «The Norwegian Application of the Contracts Act Section 36», European Review of Private Law, 2020 s. 543–553.

Hauge, Hilde, «Relativ reklamasjonsfrist på ulovfestet grunnlag ved forbrukerens misligholdskrav», Svensk Juristtidning, 2019 s. 198–209.

Hauge, Hilde, «Samspillet mellom privatrett og offentlig rett på avtalerettens område.», Aftaleloven 100 år. DJØF Forlag 2015 s. 131–152.

Hauge, Hilde, «Unfair Contract Terms in Nordic Contract Law.» The Nordic Contracts Act - Essays in Celebration of its One Hundredth Anniversary. DJØF Forlag 2015 s. 157–177.

Hauge, Hilde, «Avtaleloven § 36 som bidrag til forbrukervernet - belyst ved Røeggen-dommen», Jussens venner, 2015 s. 185–226.

Hauge, Hilde, «"Som den er"-forbehold. Særlig om hvilke objektive avvik som kvalifiserer for kjøpsrettslig mangel.», Jussens venner, 2010 s. 255–293.

Kilder

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utvalg-skal-se-pa-reguleringen-av-eiendomsmegling/id2673639/ (lest 20. april 2021)

Fagbøker

Artikler