Inger Sigrid Grette

Inger Sigrid Grette

Cand. jur. fra Universitetet i Oslo, 1976

Inger Sigrid Grette vokste opp på en gård, nærmere bestemt i Sandsvær syd for Kongsberg, med jord og skog. Oppveksten inspirerte til å jobbe med noe innen landbruk, men ikke som bonde. Valget falt på jusstudiet og som ferdig utdannet jurist har Grette viet sin yrkeskarriere til Landbruks- og matdepartementet.

Inger Sigrid Grette er født i 1950. Grette er cand.jur. fra Det juridiske fakultet (1976), Universitetet i Oslo med bygnings- og ekspropriasjonsrett som spesialfag. I januar 1977 begynte hun som saksbehandler i Skogavdelingen i Landbruksdepartementet, men allerede året etter gikk hun over i Jord- og konsesjonslovavdelingen. Syv år senere ble Grette byråsjef i Konsesjonskontoret, og har siden da vært byråsjef/avdelingsdirektør for ulike kontorer og seksjoner innen Avdeling for skog og ressurspolitikk. Her har hun hatt ansvaret for flere sentrale lovverk, blant dem kan nevnes jordloven (1995), konsesjonsloven (2003), odelsloven, jordskifteloven (2013) og naturskadeloven (2014). Det er ikke bare det overordnete ansvaret for lovverkene- og prosjektene Grette har hatt, men også praktiseringen i en rekke enkeltsaker i kommuner og fylker. Grette beskriver dette arbeidet som «morsomme og inspirerende år».

Grette har fra 1985 til 2019 arbeidet som byråsjef/avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet med ansvar blant annet for praktiseringen og regelutviklingen av jordloven. Med en lang yrkeskarriere med grundig spesialisering innenfor sitt fagfelt er hun er en av de fremste innenfor fagområdet.

Grette beskriver seg selv som «samfunnsengasjert og interessert i politikk». Spesielt har koblingen mellom politikk og juridiske virkemidler engasjert hennes arbeid gjennom flere ulike regjeringer. Grunnlaget for arbeidet har vært en tro på at «virkemidlene innen landbrukslovgivningen utgjør en forskjell.»

Fagbøker