Kirsten Sandberg

Kirsten Sandberg

Professor i rettsvitenskap ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.
Dr. juris 2003.

Sandberg er en autoritet på barns rettigheter og en talsperson både i Norge og internasjonalt for styrking av barnas rettslige stilling. Hun forsker i dag særlig på ulike aspekt ved FNs barnekonvensjon, og er en av 18 menneskerettighetseksperter som utgjør FNs barnekomité.

Sandberg ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 1980. Hun var konsulent i Justisdepartementets lovavdeling fra 1980 til 1982, hvor hun arbeidet med forvaltningsrett, privatrett, barnerett og maritim rett. I denne perioden var hun også norsk representant i Europarådets ekspertkomité for terrorisme. Hun var deretter, fra 1982 til 1984, dommerfullmektig ved Tromsø byfogdembete. Ved Universitetet i Oslo var hun først stipendiat, så amanuensis og førsteamanuensis i perioden 1985 til 2004. Våren 1986 var hun gjesteforsker ved University of Chicago Law School. I 1987 til 1989 og i 1990 foreleste hun i Harare, i kvinne- og barnerett, for kvinnelige advokater fra Sør- og Øst-Afrika. I 1988 var hun også i Costa Rica som del av en formell delegasjon for å diskutere likestillingsrett.

Frem til 1990 var Sandberg tilknyttet Avdeling for kvinnerett ved Universitetet i Oslo. Fra 1991 underviste hun i barnerett, kvinnerett og forvaltnings- og velferdsrett. I 2003 tok hun den juridiske doktorgraden på avhandlingen «Tilbakeføring av barn etter omsorgsovertakelse». Avhandlingen, som forelå som bok allerede før Sandberg disputerte, behandlet spørsmålet om barn som er plassert hos fosterforeldre, skal flyttes tilbake til de biologiske foreldrene. Sandberg stilte blant annet spørsmål ved det biologiske prinsippet i barneretten. Hun tok også opp problemstillingen om det vil være til barnets beste å flytte tilbake til de biologiske foreldrene etter å ha levd sammen med en annen familie i lengre tid.

I 2003 ble Sandberg oppnevnt som medlem av det offentlige utvalget som slo fast at et stort antall barn ble utsatt for omsorgssvikt, fysiske overgrep og seksuelle overgrep ved flere barnehjem og spesialskoler i Norge i perioden 1945 til 1980. Rapporten fra utvalget ledet til et stortingsvedtak om opprettelse av en vederlagsordning for de rammede. Sandberg ble professor ved Det juridiske fakultet i 2004 og var leder av Institutt for offentlig rett fra 2005 til 2009. Høsten 2009 var hun gjesteforsker ved European University Institute i Firenze.

Fra 2006 til 2011 ledet Sandberg forskningsprosjektet «Barns rettigheter: Barnekonvensjonens betydning for forvaltnings- og rettspraksis». Overordnet tema for prosjektet var betydningen av inkorporasjonen av FNs barnekonvensjon for barns levevilkår og adferd. Sandberg jobbet særlig med en komparativ studie – en sammenligning av Norge med Kina og Nederland – av barns rett til å bli hørt i saker som vedrører dem selv. Siden 2009 har hun også ledet et forskningssamarbeid mellom Det juridiske fakultet i Oslo og The Chinese Academy of Social Sciences i Beijing, om implementeringen av traktater for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter i Norge og Kina.

Vinteren 2010 til 2011 var Sandberg konstituert dommer i Høyesterett, og fra 2012 til 2013 var hun prodekan for undervisning ved Det juridiske fakultet. Hun var medlem av FNs barnekomité fra 2011 til 2019, og i perioden 2013-2015 ledet hun komiteen.

I dag foreleser Sandberg i barnerett, kommunalrett og kvinnerett. Hun holder også seminar og kurs i forvaltningsrett, trygderett, velferdsrett, statsrett og juridisk metode.

Innenfor barnvernsjuss og spesielt barns menneskerettigheter har Sandberg opparbeidet seg et rikholdig forfatterskap. Sammen med direktør for ILPI Njål Høstmælingen og seniorrådgiver i barneombudet Elin Saga Kjørholt er hun redaktør av utgivelsen Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge (3. utgave, 2016). Boken skal være et hjelpemiddel for alle i Norge som jobber med å sette barns rettigheter ut i livet.

(IKKE VERIFISERT AV FORFATTER)

Bøker av Kirsten Sandberg

Kilder

Fagbøker

Artikler