Trude Haugli

Trude Haugli

Professor ved Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet.
Dr. juris 1998.

Haugli har hele sitt yrkesliv vært engasjert i barns rettigheter og rettsstilling. Hun er en av landets fremste forskere innen barnerett, og har bidratt til etableringen av barneretten som fagområde.

Etter bestått cand.jur. i 1983 ved Universitetet i Oslo fikk Haugli jobb på universitetet, først som vitenskapelig assistent og senere amanuensis ved Institutt for fiskerifag (1984–1985). Under studietiden (1981) arbeidet imidlertid Haugli i Juridisk rådgivning for kvinner. Det var her hennes interesse for barnerett ble vekket. I 1985 fikk Haugli jobb som førstekonsulent og avdelingsleder hos Fylkesmannen i Troms. Her var hun juridisk veileder ved klagebehandlingen i barnevernssaker og ved behandlingen av saker om foreldreansvar, daglig omsorg og samvær med barn.

I 1992 fikk hun et stipendiat som ledet frem til den juridiske doktorgraden i 1998 ved Universitetet i Tromsø. Hauglis doktoravhandling om samvær i barnevernssaker var den første juridiske avhandlingen innenfor barnevernsretten. Her trakk hun inn praksis fra fylkesnemndene for sosiale saker, som da var relativt nyetablerte, og praksis fra den europeiske menneskerettsdomstolen. Haugli forsøkte også å se rettsreglene i lys av psykologien. Avhandlingen møtte et stort behov for avklaring på feltet.

I 1998 ble hun ansatt som førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet (UiT). Hun ble professor i 2002, og har vært dekan og leder for fakultetet i periodene 1998 til 2001, 2007 til 2009 og fra 2013 til 2018. Haugli var konstituert lagdommer i Hålogaland lagmannsrett fra 2005 til 2006.

Som leder av Likestillings- og diskrimineringsnemnda i perioden 2010 til 2014 deltok Haugli i behandlingen av flere saker av prinsipiell karakter. Mest omtalt var saken om adgang til å forby hijab som del av politiets uniformer. Nemnda drøftet spørsmålet ut fra rettslige premisser, men saken var sterkt politisk ladet, og deres tilråding ble ikke fulgt.

Barne- og likestillingsdepartementet oppnevnte i 2014 Haugli til leder av Barnevernlovsutvalget. Forslaget som ble lagt frem, skiller seg fra gjeldende lov ved å ikke bare forplikte barnevernstjenesten, men å gi barn rett til nødvendige tiltak og tjenester.

Sine nærmeste samarbeidspartnere har Haugli i forskergruppen for barnerett ved UiTs juridiske fakultet. Sammen med professor Lena Bendiksen har hun skrevet flere artikler, i tillegg til boken Sentrale emner i barneretten (2015). Hun er også forfatter av Samvær i barnevernsaker (2010). Her belyser Haugli og psykolog Toril Havik sentrale spørsmål både fra et psykologisk og et rettslig ståsted.

Haugli har flere viktige samarbeidspartnere både i Norge og i Norden. I 2017 deltok hun i forarbeidet til et nordisk bokprosjekt om konstitusjonell beskyttelse av barn.

Bøker av Trude Haugli

  • Haugli, Trude og Lena Lauritsen Bendiksen, Sentrale emner i barneretten, 2. utg. Universitetsforlaget 2015.
  • Haugli, Trude og Toril Havik, Samværsrett i barnevernssaker. Psykologiske og juridiske vurderinger, Universitetsforlaget 2010.
  • Haugli, Trude, Samværsrett i barnevernsaker, 2. utg. Universitetsforlaget 2000.

Les mer her

Kilder

Fagbøker

Artikler