Nils Erik Lie

Nils Erik Lie

Førstelagmann i Borgarting lagmannsrett fra 1996 til 2010.
Cand.jur. 1968.

Både som advokat og dommer har Lie hatt en omfattende praksis med ekspropriasjonsrettslige og skjønnsprosessuelle problemstillinger.

Lie ble cand.jur. i 1968. Etter studiet arbeidet han som dommerfullmektig på Hamar, som advokat i Oslo og Moss samt som byrettsdommer i Fredrikstad. I 1987 ble han utnevnt til dommer i daværende Eidsivating – nå Borgarting – lagmannsrett, først som lagdommer, siden lagmann, førstelagmann og domstolleder fra 1996 til 2010. Siden har Lie vært travel pensjonist.

Han er særlig opptatt av kvaliteten på arbeidet i rettssalen. Dette har resultert i boken Parts- og vitneavhør. Han har en omfattende praksis som foreleser i ulike sammenhenger, og har i en årrekke vært sensor til juridisk embetseksamen. Lie har hatt en rekke offentlige og private verv, blant annet som leder av Etterutdanningsrådet for dommere, leder av Den norske kriminalistforening, leder av Den sentrale klagenemnd ved Universitetet i Oslo og leder av kontrollkomiteen i Storebrand ASA. Lie har også vært oppnevnt som voldgiftsdommer i et stort antall saker.

Lie er tidligere redaktør av Stud. Jur. og formann i Juristforeningen. Han var også en av medstifterne av Corpsus Juris i 1963, og har alltid vært opptatt av musikk, selv om tubaen nå er solgt. Som pensjonist har han først og fremst engasjert seg i rettssikkerheten innen utlendingsfeltet, og i klima- og miljøspørsmål.

Bøker av Nils Erik Lie

  • Lie, Nils Erik, Rettsgebyrloven. Lovkommentar, Universitetsforlaget 2020.
  • Lie, Nils Erik, Skjønnsprosessloven. Kommentarutgave, Universitetsforlaget 2017.
  • Stavang, Endre (red.), Ekspropriasjon, Cappelen Damm Akademisk 2015.
  • Aarli, Ragna mfl. (red.), Bevis i straffesaker, utvalgte emner, Gyldendal Juridisk 2015.
  • Lie, Nils Erik, Parts- og vitneavhør, 2. utg. Cappelen Damm Akademisk 2012.
  • Fanebust, Arne mfl., Juss og etikk, Universitetsforlaget 2005.

Les mer her

Fagbøker

Artikler