Veslemøy G. Faafeng

Veslemøy G. Faafeng

Utredningsleder i Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Cand.jur. 1999

Veslemøy Gundersen Faafeng er født i 1974. Hun er cand.jur. fra Universitetet i Oslo 1999, og har bred erfaring med ulike temaer innen fast eiendom.

Hun har jobbet i Planavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet siden 2011, da avdelingen lå under Miljøverndepartementet. I Planavdelingen er hun leder for lovutviklingsteamet, som har ansvaret for lov- og forskriftsutvikling, samt veiledere og rundskriv. Hun har tidligere jobbet med en rekke lov- og forskriftsutredninger innen matrikkelregelverket, plan- og bygningsloven og tinglysingsregelverket, som f.eks. regelverket om utlevering av eiendomsinformasjon, elektronisk tinglysing og autorisasjonsordningen for eiendomslandmålere m.m.

Etter endt utdanning begynte hun i 2000 først som rådgiver i Statens Pensjonskasse. Allerede året etter ble hun advokatfullmektig i det som nå er advokatfirmaet Dalan. Advokatbevilling fikk hun høsten 2002. Fra 2002 til 2011 var hun rådgiver og deretter seniorrådgiver i Landbruks- og matdepartementet i Avdeling for skog- og ressurspolitikk. Her jobbet hun bl.a. med utredningsarbeid knyttet til konsesjonsloven, jordloven, skogbruksloven og planteforedlerloven. Hun deltok også i avdelingens internasjonale arbeid og jobbet med juridiske avklaringer rundt etableringen av Svalbard Globale frøhvelv. Våren 2017 tok hun eksamen i organisasjonsatferd og ledelse ved BI.

Bøker av Veslemøy G. Faafeng

Faafeng, Veslemøy G., Fredrik Holth, Dag Høgvard og Per Kåre Sky, Matrikkelloven. Lovkommentar, Universitetsforlaget 2020.

Faafeng, Veslemøy G., Lov om jord (Jordlova) (lov 12. mai 1995 nr. 23). Kommentarutgave, Gyldendal rettsdata.

Fagbøker