Kritisk juss

Kritisk juss ble etablert i 1974, og publiserer vitenskapelige artikler, debatt-/kommentarartikler og bokanmeldelser om rettspolitiske, juridiske og samfunnsmessige problemer knyttet til rettsstaten. Tidsskriftet er tverrfaglig og er, i tillegg til det juridiske, en arena for problemstillinger som grenser opp mot samfunnsfag, psykologi, lingvistikk, filosofi og andre relevante disipliner.

Tidsskriftet retter seg spesielt mot debatter om rettslige og rettspolitiske problemstiller, om normer i samfunnet, om lovers tilblivelse, om lovers virkninger, om rettslige institusjoner, om juss som fag og den juridiske profesjon og forholdet til andre disipliner. Tidsskriftet er særlig opptatt av problemstillinger som tar opp svakerestiltes rettsstilling og rettssikkerhet i samfunnet.

Alle forskningsartikler som anses aktuelle for publisering i tidsskriftet vurderes av minst én anonym fagfelle uten bindinger til forfatteren. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør. Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellene eller forfatteren kjenner hverandres identitet.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. NSDs register over vitenskapelige publiseringskanaler.

Kritisk juss utgis av Universitetsforlaget på vegne av Rettspolitisk forening.

Ansvarlig redaktør: Hadi Strømmen Lile, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold. Fra 2020: Henriette N. Tøssebro.

cover
 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 1-2

   • Leder

    lockedVisjoner for rettspolitisk forening

    av
    • Kjersti Cecilie Jensen
    s. 1 - 3Lesetid ca. 3 minutter
   • lockedBarnas hus – en bedre oppfølging og styrking av barns rettssikkerhet

    av
    • Inga Marte Thorkildsen
    s. 4 - 8Lesetid ca. 7 minutter
   • lockedBarn som vitne i straffesak mot nærståande – vitnefritak etter straffeprosesslova § 122 jamfør § 127

    av
    • Lene Knapstad
    s. 9 - 31Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedBarnets rett til deltakelse i barnevernssaker

    avs. 36 - 56Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedRettens vurdering av mildere inngrep ved omsorgsovertakelser

    av
    • Marit Andrine Kraglund
    s. 57 - 60Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedEksamen på fødestua – rettigheter for gravide studenter?

    av
    • Margrethe Søbstad
    s. 61 - 64Lesetid ca. 5 minutter
   • lockedGjeldsregister – et hensiktsmessig verktøy for å forebygge gjeldsproblemer?

    av
    • Anne Sofie Hippe
    s. 69 - 73Lesetid ca. 7 minutter
   • lockedJuryordningen må bestå

    av
    • Heidi Ysen
    s. 74 - 77Lesetid ca. 6 minutter
   • lockedKommentarer til NOU 2006:10 Fornærmede i straffeprosessen – nytt perspektiv og nye rettigheter

    av
    • Birgit Vinnes
    s. 78 - 81Lesetid ca. 6 minutter
   • lockedHvilke krav og begrensninger setter EMK til fornærmedes rettigheter i straffeprosessen?

    av
    • Jon F. Claudi
    s. 82 - 86Lesetid ca. 7 minutter
   • lockedOm straffelovens § 195 tredje ledd og forholdet til uskyldspresumsjonen i EMK artikkel 6 nr. 2

    avs. 87 - 100Lesetid ca. 20 minutter
 • 2006

 • 2005

 • 2004