Grunn­leggende juridisk metode

Grunn­leggende juridisk metode

En introduksjon til rett og retts­tenkning

3. utgave

Grunnleggende juridisk metode gir en lettfattelig plattform for å kunne oppdage og forstå hvordan rett og rettstenkning arter seg, uansett hvilke deler av rettssystemet en skal beskjeftige seg med.

Boken retter seg til studenter i universitets- og høyskolesektoren som tar et juridisk studieemne, enten det er forvaltningsrett, arbeidsrett, helserett eller et annet juridisk studieemne. Den retter seg også til praktikere som i arbeidssammenheng setter seg inn i juridiske problemstillinger uten å være jurist.

Viktige skillelinjer blir forklart, som:

  • Hva lov og rett er, til forskjell fra moralnormer, sosiale eller politiske normer
  • Hva som er forskjellen på rett og atferd, rett og makt, rett og tvang, og hvilke forbindelser det er mellom disse fenomenene
  • Hvordan rettsregler er bygd opp og henger sammen
  • Forskjellen på å anvende rettsregler og å utøve skjønn

Hoveddelen av boka handler om rettskildelæren. Der belyses spørsmål som:

  • Hvorfor det ikke rekker kun å lese selve lovteksten
  • Hvilke andre argumentasjonskilder en må innom
  • Hvordan lovtekst og andre argumentasjonskilder må tolkes
  • Fremgangsmåten når tolkingsargumenter trekker i hver sin retning
  • Forholdet mellom å ta en lov på ordet, og å tolke lovteksten innskrenkende, utvidende, analogisk eller antitetisk
  • Hvordan rettsregler må avstemmes mot hverandre

Boka er oppdatert september 2012 med lovendringer og med ny rettskildelitteratur.