Erik Magnus Boe

Erik Magnus Boe

Professor emeritus ved Universitetet i Oslo.
Dr. juris 1980.

Boe har vært tilknyttet akademia så godt som gjennom hele sin karriere. Hans primære forskningsfelt er forvaltningsrett og rettskildelære.

Da han ble cand.jur. i 1970 fikk Boe sin første jobb som jurist i Justisdepartementets lovavdeling (1970–1972). I perioden 1972 til 1976 var han ansatt som universitetslektor ved Universitetet i Tromsø, Institutt for samfunnsvitenskap. Det var her han startet arbeidet med doktoravhandlingen, Distriktenes utbyggingsfond - En kritisk rettslig/rettssosiologisk studie av DUF’s generelle forvaltningsrettslige stilling, som ble publisert i 1979. Boe ble dr. juris ved Universitetet i Oslo i 1980.

Han jobbet et år som forbrukerombud, før han i 1986 ble utnevnt til professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet (UiO), med særlig plikt til å undervise i offentlig rett. Fra 1992 til 2000 var Boe visebestyrer ved Institutt for offentlig rett. Han har også vært leder av Eksamens- og undervisningsutvalget ved fakultetet (1995–1999). Boe representerte fakultetet ved oppbygningen og gjennomføringen av rettsvitenskapelig variantdel til examen facultatum i perioden 1996–2004. Han har hatt forskningsopphold ved flere anledninger ved New South Wales University, Sydney, Columbia University, New York, Stanford University, California, Europauniversitetet, Firenze, og Det retsvidenskabelige fakultet, København. Boe var ansvarlig faglærer i alminnelig forvaltningsrett til han gikk av med pensjon i 2013.

Boe er kjent som en skattet underviser og foredragsholder. Han har skrevet flere bøker, inkludert Innføring i juss. Juridisk tenkning og rettskildelære (3. utg. 2010), som han mottok Tano Aschehougs fagbokpris for i 1996. I alminnelig forvaltningsrett har Boe gått nye veier, senest med boken Forsvarlig forvaltning (2018). Denne boken er en oppsummering, en oppfølging og ikke minst en videreføring av tanker som han har gjort seg i mer enn fire tiår, og som utvider perspektivet i alminnelig forvaltningsrett. Noe skarpt skille mellom offentlig rett og privatrett eksisterer ikke, har Boe sagt.

«Rettsregler er nemlig ikke som enarmete banditter: De gir ikke alt-eller-ingenting-uttelling. Det er derfor ikke slik at enten må alle reglene komme til anvendelse eller ingen av dem. Noen forvaltningsrettsregler kommer hurtigere til anvendelse på ett felt enn på andre, og noen kan tenkes å få anvendelse i grenselandet til forvaltningen med litt annet innhold enn i kjerneområdet.» (Erik Magnus Boe, 2018)

Bøker av Erik Magnus Boe

  • Boe, Erik Magnus, Forsvarlig forvaltning, Universitetsforlaget 2018.
  • Boe, Erik Magnus, Oppgave- og materialsamling i forvaltningsrett, 5. utg. Universitetsforlaget 2013.
  • Boe, Erik Magnus, Grunnleggende juridisk metode. En introduksjon til rett og rettstenkning, 3. utg. Universitetsforlaget 2012.
  • Boe, Erik Magnus, Rettskildelære under debatt, Universitetsforlaget 2012.
  • Boe, Erik Magnus, Innføring i juss. Juridisk tenkning og rettskildelære, 3. utg. Universitetsforlaget 2010.
  • Boe, Erik Magnus, Innføring i juss. Statsrett og forvaltningsrett, bind II, TANO 1993.

Kilder

  • Universitetet i Oslo, «Erik Boe», 1. mars 2016 (lest 20. november 2017).

Fagbøker

Artikler