Konkurranse­begrensninger i arbeids­forhold

Konkurranse­begrensninger i arbeids­forhold

Bokens hovedtema er hvilke begrensninger som gjelder for arbeidstakeres adgang til å drive virksomhet i konkurranse med en nåværende eller tidligere arbeidsgiver.

Så lenge arbeidsforholdet består, vil den ulovfestede lojalitetsplikten i arbeidsforhold i stor utstrekning begrense arbeidstakeres adgang til å drive konkurrerende virksomhet. Etter at arbeidsforholdet er opphørt, er det konkurransebegrensende avtaler i form av konkurranseklausuler og/eller kundeklausuler som utgjør den viktigste begrensningen. De nye reglene i arbeidsmiljøloven kapittel 14 A om slike klausuler er viet bred plass sammen med blant annet krav om erstatning og begjæring om midlertidig forføyning.