Skjulte tvangs­midler

Skjulte tvangs­midler

1. utgave
NB! Nyere utgave finnes.

Temaet for «Skjulte tvangsmidler» er lovgivningen om bruk av skjulte tvangsmidler, slik de er regulert i straffeprosessloven og politiloven.

Dette er den første boken som i sin helhet er viet det norske regelverket om skjulte tvangsmidler. Den gir først og fremst en oversiktlig fremstilling av de materielle og prosessuelle vilkårene for bruk av de skjulte tvangsmidlene:

  • beslag, utleveringspålegg og ransaking med utsatt underretning
  • kommunikasjonsavlytting og annen kommunikasjonskontroll
  • sikringspålegg
  • romavlytting
  • skjult fjernsynsovervåking
  • teknisk sporing

I tillegg redegjøres det for Metodekontrollutvalgets forslag om adgang til dataavlesing som ledd i skjult tvangsmiddelbruk.

I boken redegjøres det også for de personvern- og rettssikkerhetsmessige utfordringene ved skjult tvangsmiddelbruk. Videre presenteres de faktiske og rettslige sammenhengene skjulte tvangsmidler kan brukes i, herunder som ledd i «skjult etterforsking», og i «avvergende» og «forebyggende» øyemed. I tillegg behandles enkelte andre tema av særlig betydning for skjult tvangsmiddelbruk, som internasjonalt samarbeid om bruk av skjulte tvangsmidler, kontrollsystemet som gjelder for slik bruk og reglene om bruk og behandling av materiale innhentet ved skjult tvangsmiddelbruk.

Andre utgaver av denne boken