Straffe­prosess­loven

Straffe­prosess­loven

Kommentar­utgave, Bind I

4. utgave

I fjerde reviderte utgave av Universitetsforlagets kommentarutgave til straffeprosessloven foretar forfatterne en ny og grundig gjennomgang av kommentarene til straffeprosessloven av 1981 med senere endringer.

Siden forrige utgave har det blitt vedtatt et stort antall lovendringer. Blant de viktigste er: utvidete rettigheter for fornærmede og etterlatte, mer omfattende adgang til å nytte skjulte tvangsmidler, endringer i reglene om dokumentinnsyn og krav om begrunnelse når en anke nektes fremmet.

Papirutgaver av kommentaren