Hans Kristian Bjerke

Hans Kristian Bjerke

Cand.jur. 1970.

Bjerke (1944–2007) ble cand.jur. i 1970. Han var ansatt ved Det juridiske fakultet (Universitetet i Oslo) fra 1973 til 1989, før han ble herredsrettsdommer i Asker og Bærums herredsrett (1989–1993). I 1993 ble han lagdommer i Borgarting lagmannsrett. Han hadde også verv som formann i Straffelovrådet, Kildevernutvalget, Kontrollutvalget for telefonavlytting i narkotikasaker og Kontrollutvalget for hvitvasking av penger.

Bøker av Hans Kristian Bjerke

  • Bjerke, Hans Kristian, Erik Keiserud og Knut Erik Sæther, Straffeprosessloven. Kommentarutgave, bind I, 4. utg. Universitetsforlaget 2011.
  • Bjerke, Hans Kristian, Erik Keiserud og Knut Erik Sæther, Straffeprosessloven. Kommentarutgave, bind II, 4. utg. Universitetsforlaget 2011.
  • Bjerke, Hans Kristian, Lov om straff for å delta i og medvirke til smugling på andre land (Lov om straff for smugling på andre land) (Lov av 25.06.1926 nr. 4). Kommentarutgave, Gyldendal rettsdata 2003.
  • Bjerke, Hans Kristian, Lov om utlevering for å få iverksatt vedtak om frihetsinngrep truffet av myndighet i annet nordisk land (Lov av 05.06.1970 nr. 35). Kommentarutgave, Gyldendal rettsdata 2003
  • Bjerke, Hans Kristian, Straffeprosessuelle tvangs- og rettsmidler, 2. utg. Universitetsforlaget 1986.
  • Bjerke, Hans Kristian (red.), Alf Nordhus (red.) og Per Øyvin Andersen, Lommeadvokaten, Universitetsforlaget 1983.
  • Bjerke, Hans Kristian, Tvangs- og rettsmidlene i straffeprosessen, Universitetsforlaget 1983.
  • Bjerke, Hans Kristian, Fengsling, Universitetsforlaget 1981.

Fagbøker

Artikler