Morten Holmboe

Morten Holmboe

Professor i politivitenskap
Ph.d. i rettsvitenskap 2016.

Holmboe underviser og veileder innen strafferett, straffeprosess og gjenopprettende prosess.

Han ble cand.jur. i 1989 fra Universitetet i Oslo. Fra 1990 til 1997 arbeidet han i Justisdepartementet. I 1997 begynte han å jobbe for Sivilombudsmannen, der han var kontorsjef fra 1998 til 2002, før han gikk over i stillingen som statsadvokat i Riksadvokatembetet (2002). I 2003 ble han konstituert førstestatsadvokat, og i 2006 ble han utnevnt til førstestatsadvokat. Holmboe jobbet som seksjonsleder på Politihøgskolen fra 2009 til 2010 og som seniorrådgiver fra 2011 til 2016.

I 2016 leverte Holmboe doktoravhandlingen Fengsel eller frihet ved Universitetet i Oslo. Her trakk han linjer fra hvorfor til hvordan vi straffer, og problematiserte allmennprevensjon som rettesnor ved fastsettelse av straff. Samme året fikk han stillingen som førsteamanuensis ved Politihøgskolens forskningsavdeling. Holmboe ble utnevnt til professor i politivitenskap med virkning fra desember 2017. Han underviser og veileder innen strafferett, straffeprosess og gjenopprettende prosess (restorative jutice). Fra november 2019 er han også forskningsleder ved Politihøgskolens forskningsavdeling.

Holmboe deltok i arbeidet med å skrive forslag til konfliktrådsloven av 1991. Han har senere hatt befatning med Konfliktrådet både som ansatt i Justisdepartementet, som statsadvokat og som forsker.

Bøker av Morten Holmboe

  • Holmboe, Morten, Tor-Geir Myhrer, Vandel. Om politiattester og vurdering av skikkethet, Universitetsforlaget 2018.
  • Holmboe, Morten, Tale eller tie: Om plikt til å avverge alvorlige lovbrudd og uriktige domfellelser, Gyldendal Juridisk 2017.
  • Taraldsrud, Liv Synnøve mfl., «Transocean-saken»: Evaluering av Økokrims etterforsking og iretteføring, Riksadvokaten 2017.
  • Holmboe, Morten, Fengsel eller frihet: Om teori og praksis i norsk straffutmåling, særlig i grenselandet mellom fengsel og mildere reaksjoner, Gyldendal Juridisk 2016.
  • Holmboe, Morten Konfliktrådsloven. Kommentarutgave, Universitetsforlaget 2016.
  • Myhrer, Tor-Geir, Morten Holmboe og Kai Spurkland, Andenæs' Norsk straffeprosess. Ajourføringshefte, Universitetsforlaget 2016.
  • Holmboe, Morten, Fengsel eller frihet: Om teori og praksis i norsk straffutmåling, særlig i grenselandet mellom fengsel og mildere reaksjoner, doktorgradsavhandling, Universitetet i Oslo 2016.

Les mer her

Fagbøker

Artikler