Hans-Petter Jahre

Hans-Petter Jahre

Lagmann i Borgarting lagmannsrett
Cand.jur. 1980.

Hans-Petter Jahre er født i Kristiansand og oppvokst i Drammen. Han tok juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1980. Etter eksamen arbeidet han først i Justisdepartementets Lovavdeling og var deretter dommerfullmektig og advokat. Han fikk advokatbevilling i 1985 og møterett for Høyesterett i 1997. Fra 1989 til 1998 var han førstestatsadvokat og senere nestleder ved Økokrim, og fra 1998 til 2007 assisterende riksadvokat. Han kom til Borgarting lagmannsrett i 2009 som konstituert lagdommer, ble fast lagdommer i 2011 og lagmann i 2014. Han ledet sekretariatet for Stortingets granskingskommisjon for de hemmelige tjenester (Lund-kommisjonen) fra 1994 til 1996. Han har også vært medlem av flere utredningsutvalg, bl.a. ledet han Sanksjonsutvalget (NOU 2003: 15 Fra bot til bedring) og var medlem av Straffeprosessutvalget (NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov). Han har forelest ved universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø, Norges Handelshøyskole og Politihøgskolen. Siden 2015 har han vært leder av Dommerforeningens fagutvalg for strafferett og straffeprosess.

Bøker av Hans-Petter Jahre:

Keiserud, Erik, Knut Erik Sæther, Morten Holmboe, Hans-Petter Jahre, Magnus Matningsdal, Jarle Golten Smørdal. Straffeprosessloven lovkommentar. Bind I. 5.utgave. Universitetsforlaget 2020.

Keiserud, Erik, Knut Erik Sæther, Morten Holmboe, Hans-Petter Jahre, Magnus Matningsdal, Jarle Golten Smørdal. Straffeprosessloven lovkommentar. Bind II. 5.utgave. Universitetsforlaget 2020.

Fagbøker

Artikler