Magnus Matningsdal

Magnus Matningsdal

Dommer i Høyesterett.
Dr. juris 1986.

Både som dommer og medlem av straffelovkommisjonen har Matningsdal gjort seg kjent som en talsmann for legalitetsprinsippet. Først og fremst er det strafferetten og straffeprosessen som har vært hans fagfelt og undervisningsområde.

Han ble cand.jur. i 1976. I studietiden var han vitenskapelig assistent, og i sommerferiene jobbet han som politibetjentvikar. Som nyutdannet fikk han stilling som advokatfullmektig i Stavanger. Fra 1977 til 1979 var han dommerfullmektig ved Jæren sorenskriverembete. Deretter var Matningsdal amanuensis og senere stipendiat ved Universitetet i Bergen. I denne perioden tok han en lisensiatgrad, samtidig som han fungerte som konstituert dommer på Jæren.

I 1986 ble Matningsdal dr. juris, på en avhandling om inndragning i forbindelse med kriminalsaker. Fra 1987 fikk han stilling som professor ved Universitetet i Bergen, hvor han underviste i strafferett og prosess ved Det juridiske fakultet. Fra 1988 til 1989 var han i perioder konstituert dommer i Gulating lagmannsrett.

Gjennom syv år (1989–1996) var Matningsdal herredsrettsdommer ved Jæren sorenskriverembete. Han var også konstituert sorenskriver på Jæren i 1994–1995. Fra 1996 til 1997 var han førstelagmann ved Gulating lagmannsrett. I 1995, samme året som toinstansreformen trådte i kraft, fikk Matningsdal oppgaven med å holde forelesninger om den nye straffeprosessordningen for landets herreds-, byretts- og lagdommere. Manuskriptet ble til slutt omarbeidet til en bok om samme emne. I nesten 25 år holdt han de fleste forelesningene i strafferett og straffeprosess ved Universitetet i Bergen. I mange år foreleste han også i alminnelig strafferett ved Universitetet i Tromsø. Han fortsatte som professor II i Bergen ved siden av dommergjerningen, frem til året han ble oppnevnt til høyesterettsdommer. Matningsdal tiltrådte 11. august 1997 og er i dag den eldste dommer i Høyesterett.

Sammen med professor og formann for Straffelovkommisjonen Anders Bratholm var Matningsdal i mange år redaktør for kommentarutgaven av straffeloven fra 1902. Han er nå forfatter av kommentarutgavene til den nye straffelovens alminnelige og spesielle del samt en lærebok om den nye lovens bestemmelser om de straffbare handlingene.

Det var Matningsdal som sammen med daværende høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn ble bedt av professor Johs. Andenæs om å overta arbeidet med hans verk Alminnelig strafferett. Matningsdal har også skrevet Nytt i ny straffelov (2015), en bok som gir oversikt over de sentrale endringene i loven av 2005. Våren og forsommeren 2015 gjennomførte han en omfattende forelesningsserie om den nye loven for dommere, statsadvokater, politijurister og advokater i hele landet.

Bøker av Magnus Matningsdal

Engstrøm, Bjørn E. (red.) mfl., Vegtrafikkloven og trafikkreglene. Kommentarutgave, 6. utg. Universitetsforlaget 2019.

Matningsdal, Magnus, Straffeloven. De straffbare handlingene, kommentarutgave. Universitetsforlaget 2017.

Bergby, Gunnar, mfl., Rettsavklaring og rettsutvikling. Festskrift til Tore Schei, Universitetsforlaget 2016.

Matningsdal, Magnus, Norsk spesiell strafferett, 2. utg. Fagbokforlaget 2016.

Matningsdal, Magnus, Straffeloven. Alminnelige bestemmelser. Kommentarutgave, Universitetsforlaget 2015.

Matningsdal, Magnus, Nytt i ny straffelov, Universitetsforlaget 2015.

Engstrøm, Bjørn Edvard (red.) mfl., Vegtrafikkloven og trafikkreglene. Kommentarutgave, 5.utg. Universitetsforlaget 2012.

Matningsdal, Magnus, Siktedes rett til å eksaminere vitner, Fagbokforlaget 2008.

Matningsdal, Magnus og Anders Bratholm (red.), Straffeloven med kommentarer, del 1: Almindelige bestemmelser, 2. utg. Universitetsforlaget 2003.

Matningsdal, Magnus (red.) og Anders Bratholm (red.), Straffeloven med kommentarer, del 3: Forseelser, Universitetsforlaget 1998.

Matningsdal, Magnus (red.) og Anders Bratholm (red.), Straffeloven med kommentarer, del 2: Forbrydelser, Universitetsforlaget 1997.

Matningsdag, Magnus, To-instansreformen, Universitetsforlaget 1996.

Matningsdal, Magnus og Anders Bratholm, Straffeloven med kommentarer, Del 1: Almindelige bestemmelser, Universitetsforlaget 1991.

Matningsdal, Magnus, Inndragning, Universitetsforlaget 1987.

Matningsdal, Magnus, Ny foreldelseslov, Universitetsforlaget 1982.

Matningsdal, Magnus, Promillekjøring og etterfølgende alkoholnytelse: vilkårene for straff, Universitetsforlaget 1981.

Les mer her

Kilder

Fagbøker

Artikler