Taushetsplikt i forvaltningen

Taushetsplikt i forvaltningen

Du er ikke innlogget

For å få tilgang til dette innholdet må du ha abonnement på Juridika via din arbeidsgiver eller ditt studiested. Du kan også kjøpe personlig abonnement.

Kjøp Juridika til deg og ditt team

  • Ajourførte kommentarer
  • Dyptpløyende fagbøker
  • Tankevekkende artikler
  • Faglig relevante nyheter
  • Nye bøker digitalt fra dag én
  • Eldre bokskatter fra vår katalog

Forvaltningen får tilgang til store mengder sensitive opplysninger om enkeltmennesker som av ulike grunner kommer i kontakt med det offentlige – enten det er den som søker NAV om støtte eller familien som får bistand fra barnevernet. Også bedrifter vil i mange tilfeller måtte gi forvaltningen hemmelige næringsopplysninger. Taushetsplikten skal beskytte forvaltningens brukere mot at sensitive opplysninger kommer på avveie og bidra til å sikre befolkningens tillit til forvaltningen.

I denne boken gir forfatterne en grundig og oversiktlig innføring i reglene om forvaltningens taushetsplikt. Blant temaene som behandles, er innholdet i taushetsplikten, taushetspliktens opphør, pliktens unntak, forholdet til opplysningsplikter og reglene om innsyn og taushetsplikt for forskere. Boken behandler forholdet til andre viktige regelsett, som personvernforordningen og menneskerettighetene. Taushetspliktens anvendelse i rettstvister og konsekvensene av brudd på taushetsplikten er også grundig behandlet.

Boken gir både en oversikt for dem som ikke kjenner reglene fra før, og mulighet for fordypning i de vanskelige problemstillingene taushetsplikten reiser. Boken vil være til nytte for saksbehandlere, parter, advokater, dommere, journalister eller andre som har befatning med taushetsplikten.