Jon Sverdrup Efjestad

Jon Sverdrup Efjestad

Konstituert tingrettsdommer i Oslo tingrett.
Master i rettsvitenskap 2009.

Som jusstudent jobbet Efjestad som vitenskapelig assistent ved Senter for Europarett. Som del av stillingen var han stipendiat ved Stortingets utredningsseksjon. Da han ble master i rettsvitenskap i 2009, begynte han som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Furuholmen. Fra 2010 til 2011 avtjente han verneplikten som jurist ved Forsvarets operative hovedkvarter. Arbeidet besto hovedsakelig av rådgivning og utredning for staben ved hovedkvarteret, blant annet innen krigens folkerett, maktanvendelse i fredstid og forvaltningsrett.

Fra 2011 til 2015 var Efjestad dommerfullmektig, først hos Haugaland tingrett og så videre til Oslo tingrett. I denne perioden skrev han også en ny utgave av Finn Haugens håndbok i strafferett og deltok i arbeidet med en ny utgave av Rettsmøtene skritt for skritt for Juristforbundet.

Efjestad jobbet hos Sivilombudsmannen fra 2015 til 2016, hvor han arbeidet med en lang rekke offentligrettslige problemstillinger, særlig innenfor offentlighet og innsyn, tilsettingssaker og plan- og bygningsrett. Han fungerte som kontorsjef sommeren 2016. I 2016 begynte Efjestad som advokat hos Kommuneadvokaten i Oslo. Han arbeider her hovedsakelig med saker knyttet til offentlighet og innsyn, forvaltningsrett, eiendom, granskning og barnevern. Han prosederer jevnlig saker for domstolene. I 2020 ble han konstituert som tingrettsdommer i Oslo tingrett.

Siden 2014 har han også vært sensor, veileder og kursholder ved Universitetet i Oslo. Tidligere har han vært henholdsvis styremedlem, nestleder (2013–2014) og leder (2014–2015) i Dommerfullmektigforeningen.

Bøker av Jon Sverdrup Efjestad

  • Kristian Brandt mfl., Offentleglova. Lovkommentar. Universitetsforlaget 2018.
  • Haugen, Finn og Jon Sverdrup Efjestad, Strafferett – håndbok, 4. utg. Cappelen Damm Akademisk 2015.
  • Skarning, Nicolay mfl., Rettsmøtene skritt for skritt, 3. utg. Juristforbundet 2016.

Les mer her

Fagbøker