Tvangs­fullbyrdelses­loven

Tvangs­fullbyrdelses­loven

Kommentar­utgave, Bind II

4. utgave

Den som har et krav som ikke oppfylles frivillig, kan ikke uten videre ta seg til rette. Man må påkalle myndighetenes hjelp. Det er tvangsfullbyrdelsesloven av 1992 som angir reglene om hvordan man skal gå frem for å få gjennomført det man har dom eller annet tvangsgrunnlag for.

Opprinnelig omhandlet loven både den egentlige tvangsfullbyrdelsen og reglene om midlertidig sikring. Reglene om midlertidig sikring er flyttet til tvisteloven, men bestemmelsene er likevel fortsatt kommentert i denne boken.

Første utgave av denne kommentarutgaven kom i 1992, andreutgaven i 1995 og den tredje i 2002. På bakgrunn av senere års endringer - ikke minst de omfattende endringene som følge av at tvistemålsloven fra 1. januar 2008 avløses av tvisteloven - og en omfattende rettspraksis, særlig fra Høyesteretts side, har det nå vært behov for en ny kritisk revisjon.

Papirutgaver av kommentaren