Hans Flock

Hans Flock

Tidligere dommer i Høyesterett (1996–2010).
Cand.jur. 1966.

Tidligere advokat, lagmann og høyesterettsdommer.

Flock ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 1966, som femte generasjon av jurister i familien. Etter avlagt embetseksamen arbeidet han en kort tid som konstituert dommerfullmektig ved Orkdal sorenskriverembete. I 1966 til 1967 var han vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo. Så fulgte stilling som dommerfullmektig ved Midt-Trøndelag sorenskriverembete (1967–1969) og advokatfullmektig hos høyesterettsadvokat Karl Wyller i Stavanger (1969–1970).

I årene 1970 til 1981 drev Flock egen advokatpraksis i Trondheim sammen med sin far, advokat Carl Flock. På denne tiden skrev han også en artikkel i Lov og Rett som heter, ”Erstatningsutmåling ved personskade – to utmålingsspørsmål”. I artikkelen ble det blant annet redegjort for det tillegg for skatteulempe som må gjøres ved utmåling av en slik erstatning. Synspunktet fikk tilslutning av Høyesterett og har senere vært fulgt.

I 1981 ble Flock utnevnt til lagdommer ved Frostating lagmannsrett, og han var fra 1991 lagmann samme sted. I 1995–1996 ledet han utvalget som gransket politiets og påtalemyndighetenes behandling av Liland-saken. Denne granskningen resulterte i NOU 1996: 15.

Han ble utnevnt til dommer i Høyesterett i 1996, hvor han gjorde tjeneste frem til 2010. I en analyse utført av Jostein Bakke fra 2007 av samtlige høyesterettsavgjørelser siden 1994 er det hevdet at Flock i straffesaker var blant de aller strengeste dommerne i Høyesterett. Flock har selv uttalt (Aftenposten, 01.03.2007) at han ikke var overrasket over dette, men påpekte samtidig at undersøkelsen ikke viste forskjeller mellom ulike typer lovbrudd.

Flock har holdt en rekke foredrag i regi av Juristforbundet og Dommerforeningen. I advokattiden var det ofte tale om erstatningsutmåling. Dette emnet var særlig aktuelt i en av hans prøvesaker for Høyesterett, den såkalte Sevaldsensaken (Rt. 1981 s. 138), som ble retningsgivende for praksis i mange år fremover. Som dommer i lagmannsretten holdt Flock kurs for dommerfullmektiger om midlertidige forføyninger. Dette var et emne som han selv hadde erfaring med både som dommerfullmektig og advokat, og senere i stor grad som dommer. Han var fasinert av at det ikke sjelden forelå en prekær situasjon som krevde besluttsomhet og raske avgjørelser.

Interessen for midlertidig sikring vedvarte gjennom årene som dommer. Sammen med professor Thor Falkanger og tingrettsdommer Thorleif Waaler har Flock skrevet kommentarutgaven til tvangsfullbyrdelsesloven. I 2011 utga han boken Midlertidig sikring.

Gjennom sitt virke har Flock vært engasjert i flere verv, både av juridisk og annen samfunnsnyttig karakter. I hele perioden som dommer og i flere år senere var han også rettsformann i en rekke voldgiftssaker.

I studietiden ledet han bandet Hans Flock og hans flokk, og har siden den tid hatt stor interesse for jazz. I tiden fra 2002 spilte han piano i dommergruppen Løs kappe og senere i jazzgruppen Nice Fake. Han har uttalt at advokatens og jazzmusikerens roller har klare likhetstrekk. Begge improviserer innenfor et ikke altfor fast rammeverk og må være lydhøre overfor andres innspill.

Bøker av Hans Flock

Kilder

Fagbøker

Artikler