Arne Fliflet

Arne Fliflet

Høyesterettsadvokat og tidligere Sivilombudsmann (1990-2014).
Cand.jur. 1971.

Fliflet var sivilombudsmann i 24 år, og er dermed den som har sittet lengst som sivilombudsmann.

Med en far som var jurist, farfar som var advokat, oldefar som var sorenskriver og en rekke forfedre som var lensmenn, var det kanskje ikke så rart at Fliflet valgte å bli jurist. Han ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 1971. Etter embetseksamen gjorde Fliflet sin verneplikt. Deretter gikk veien til akademia med stilling som universitetslektor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo (1973). I 1974-1975 var Fliflet dommerfullmektig ved Sunnfjord sorenskriverembete i Førde. I 1976 begynte han hos Regjeringsadvokaten, hvor han ble til 1986. I perioden hos Regjeringsadvokaten ble han også høyesterettsadvokat (1978), og hadde et halvt års studieopphold i London i 1979, hvor han studerte det britiske rettssystemet. Han var konstituert statsadvokat ved Eidsivating statsadvokatembeter i 1980 til 1981. Fliflet var rettslig medhjelper for regjeringsadvokat Bjørn Haug i saken mot abortmotstanderpresten Børre Knudsen (Rt. 1983 s. 1004). Han representerte staten i naturfredningssaken om Lamyra (Rt. 1978 s. 442), Isene-saken (Rt. 1981 s. 745) og liturgisaken (Rt. 1987 s. 473). Fliflet representerte også staten i en plenumssak mot en militærnekter som mente at atomvåpen kunne tenkes brukt av forsvaret i en væpnet konflikt (Rt. 1983 s. 477). Fliflet førte også flere barnevernssaker for Høyesterett i 1980-årene. Fra 1987 til 1990 var Fliflet partner i advokatfirmaet Thommessen, Karlsrud, Heyerdahl og Brunsvig, det senere advokatfirmaet Thommessen. Han var fast forsvarer i Eidsivating lagmannsrett fra 1989 til 1990.

I 1990 ble Fliflet spurt om han ville påta seg vervet som Stortingets ombudsmann for forvaltningen, Sivilombudsmann. Han ble gjenvalgt av Stortinget fem ganger, og sluttet som ombudsmann i 2014. Han er med dette Norges lengst sittende sivilombudsmann. Fliflet ble i 1997 utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden.

Fra 2014 har Fliflet vært advokat og arbeidet med undervisning og sensur ved de juridiske fakultetene i Oslo, Bergen og Tromsø. Ved siden av å skrive bøker i statsforfatningsrett, har Fliflet skrevet en rekke artikler om ulike rettslige emner i juridiske tidsskrifter og annen faglitteratur.

Bøker av Arne Fliflet

Fliflet, Arne, Statsrett i et nøtteskall, Gyldendal 2020.

Andenæs, Johs. og Arne Fliflet, Statsforfatningen i Norge, 11. utg., Universitetsforlaget 2017.

Fliflet, Arne, Grunnloven kommentarutgave, Universitetsforlaget 2005.

Fliflet, Arne, Studiebok i statsforfatningsrett. Kilder og debattstoff fra stats- og rettspraksis, Universitetsforlaget 1998.

Fliflet, Arne, Studiehefte i statsforfatningsrett. Spørsmål og øvingsoppgaver, Universitetsforlaget 1994.

Kilder

Aschehoug, Marit, «Arne Fliflet: Snart 68 år og klar for nye utfordringer», Advokatbladet, 14. mars 2014 (lest 31 oktober 2019).

Lundo, Sten, «Arne Fliflet», Store Norske Leksikon, 21. september 2016 (lest 31. oktober 2019).

Dokka, Åsmund Gram, «Arne Fliflet gir seg som sivilombudsmann», Aftenposten, 9. oktober 2013 (lest 31. oktober 2019).

Fagbøker

Artikler