Elin Saga Kjørholt

Elin Saga Kjørholt

Seniorrådgiver hos Barneombudet.
Cand.jur. 1998.

Med kompetanse innen menneskerettigheter generelt, og barns rettigheter spesielt, har Kjørholt særskilt ansvar for arbeid mot vold og seksuelle overgrep mot barn hos Barneombudet.

Hun ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 1998. I studietiden var hun medlem av studentgruppen til Amnesty fra 1995 til 1998.

I flere år arbeidet Kjørholt for Redd Barna med overvåking og virkeliggjøring av barns rettigheter i Norge. Fra 2009 til 2014 var hun ansatt ved Norsk senter for menneskerettigheter, hvor hun arbeidet med menneskerettigheter generelt. Kjørholt har lang erfaring i arbeidet med uavhengig overvåking av myndigheters oppfølging av menneskerettslige forpliktelser, både gjennom sitt arbeid hos Barneombudet, Nasjonal institusjon for menneskerettigheter og internasjonalt arbeid. Gjennom deltagelse i ulike rapporteringsprosesser har Kjørholt tilegnet seg bred kunnskap om arbeid med internasjonale menneskerettighetsorganer. Hun har blant annet vært en aktiv deltager i Norges Universal Periodic Review i FNs menneskerettighetsråd og i tre rapporteringsrunder til FNs barnekomité.

Kjørholt har opparbeidet seg bred erfaring i sitt arbeid med barns rettigheter og holder foredrag om barns rettigheter på ulike områder. Hun har drevet høy grad av politisk påvirkningsarbeid for å styrke barns rettigheter, blant annet gjennom debatten om inkorporering av barnekonvensjonen i norsk lov, ratifisering av barnekonvensjonens tredje tilleggsprotokoll om individuell klagerett. Kjørholt har også vært en aktiv fagleverandør i debatter i Sverige og Danmark om inkorporering av barnekonvensjonen. Hun har et aktivt engasjement for styrking av barnets juridiske rettigheter, spesielt barnets rett til personlig integritet og beskyttelse mot vold og andre krenkelser, som bruk av tvang. Et eksempel på dette er aktivt påvirkningsarbeid for etablering og utvikling av barnehusene og det særlige regelverket om tilrettelagte avhør av barn i saker om vold og seksuelle overgrep.

Hun arbeidet for UNHCR i jordskjelvoperasjonen i Pakistan i 2005 og 2006. I byen Bataram, nær jordskjelvets episenter, hadde hun ansvaret for opplæring av lokalt ansatte og medlemmer av hæren til å ta vare på barn, eldre, kvinner og funksjonshemmede. Etter fredsavtalen i Nepal i 2007 arbeidet hun i UNICEF med frigivelse og re-integrering av barnesoldater. Kjørholt har også hatt verv i ICJ Norge fra 2008 til 2017.

Kjørholt er medredaktør av boken Barnekonvensjonen (4. utg. 2020), om barns rettigheter i Norge, hvor hun har skrevet kapitlene om barnets rett til utvikling og tredje tilleggsprotokoll om individuell klagerett til FNs barnekomité.

Bøker av Elin Saga Kjørholt

Les mer her

Fagbøker

Artikler