Ingvild Skorve

Ingvild Skorve

Seniorrådgiver i Samferdselsdepartementet
Master i rettsvitenskap 2011

Ingvild Skorve er født i 1987 og er master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen 2011. Hun er seniorrådgiver i Kyst- og miljøavdelingen i Samferdselsdepartementet, hvor hun har jobbet siden 2015. Fra 2012-2015 jobbet hun i Miljødirektoratet. Hun har arbeidet med ulike temaer innen miljø, farvannsforvaltning og sjøtransport.

I Samferdselsdepartementet har Skorve vært sentral i utformingen av havne- og farvannsloven fra den gamle loven ble evaluert i forkant av opprettelsen av havne- og farvannslovutvalget, til den nye loven ble vedtatt i juni 2019. Hun var sekretær for havne- og farvannslovutvalget, som avga NOU 2018: 4 Sjøveien videre med forslag til ny havne- og farvannslov. Deretter hadde hun en ledende rolle i utarbeidelsen av proposisjonen til Stortinget om ny havne- og farvannslov. Fra tiden i Miljødirektoratet har hun erfaring fra arbeid med fremmede arter og genteknologiske problemstillinger samt utarbeidelse av forskrifter og saksbehandling etter naturmangfoldloven og genteknologiloven.

I Samferdselsdepartementet arbeider Skorve blant annet med temaene sjøsikkerhet, beredskap mot akutt forurensning til havs og sjøtransportens sektoransvar for havmiljø.

Bøker av Ingvild Skorve

Bjella, Kristin, Ingvild Skorve og Anne-Katrine Flornes, Havne- og farvannsloven. Lovkommentar. Universitetsforlaget 2021.

Fagbøker