Jan Skåre

Jan Skåre

Tidligere dommer i Høyesterett (1978–1998).
Cand.jur. 1955.

Etter at Skåre var ferdig cand.jur. i 1955, ble han fullmektig hos advokatene Sven Arntzen og Knut Blom. Videre var han dommerfullmektig i Tønsberg fra 1957 til 1959. I 1959 ble Skåre ansatt i Justisdepartementet, først som byråsjef fra 1965 og senere underdirektør i 1975. Fra 1978 til 1998 tjente Skåre som høyesterettsdommer.

I Justisdepartementets lovavdeling hadde han ansvaret for forvaltningsrett og selskapsrett. Ansvaret innen forvaltningsrett omfattet forvaltningsloven, den oppfølgende ikraftsettelses lov og senere endringer. Ansvaret for selskapsrett omfattet arbeidet med aksjeloven av 1976.

Skåre har vært formann i flere utredningsutvalg, eksempelvis NOU 1985: Lov om sosiale tjenester m.v., og NOU 2000: 32: Lov om erverv og tap av norsk statsborgerskap.

Skåre var forfatter av ”Lov om aksjeselskaper med kommentarer” utgitt 1976. En utvidet utgave i samarbeid med Gudmund Knudsen kom i 1986. Knudsen og Skåre jobbet sammen i Justisdepartementet. Skåre og Knudsen har sammen med Magnus Aarbakke, Asle Aarbakke og Tone Ofstad skrevet ”Aksjeloven og allmennaksjeloven”, utgitt første gang i 1999.

Bøker av Jan Rasmus Skåre

  • Aarbakke, Asle mfl., Aksjeloven og allmennaksjeloven, 4. utg. Universitetsforlaget 2017.
  • Skåre, Jan og Gudmund Knudsen, Lov om aksjeselskaper, Tano Aschehoug 1986.

Fagbøker

Artikler