Enhver har rett til innsyn i forvaltningens dokumenter. Prinsippet om dokumentoffentlighet ble innført ved offentlighetsloven i 1970 og grunnlovsfestet i 2004. I dag regulerer offentleglova av 19. mai 2006 de sentrale reglene for allmennhetens rett til innsyn i forvaltningens dokumenter, unntaksbestemmelser og saksbehandlingsregler.

I denne boken går forfatterne grundig igjennom offentleglovas bestemmelser, blant annet i lys av en rekke uttalelser fra Justisdepartementets lovavdeling og Sivilombudsmannen. Det er lagt vekt på å bruke eksempler i teksten og å drøfte forholdet mellom ulike bestemmelser. Bestemmelsene i offentlegforskrifta er utførlig behandlet. Boken inneholder i tillegg drøftelser av reglene om dokumentoffentlighet etter Grunnloven og Den europeiske menneskerettskonvensjon. Boken behandler også forholdet mellom offentleglova og personopplysningsloven, reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven og kravene til journalføring etter arkivforskriften.

Lovkommentaren vil være et nyttig hjelpemiddel for alle som har behov for å sette seg inn i offentleglovas bestemmelser, som advokater, jurister, saksbehandlere i forvaltningen eller journalister.

Papirutgaver av kommentaren