Lars Holo

Lars Holo

Partner i Arntzen de Besche Advokatfirma.
Cand.jur. 1976.

Som en av Norges fremste arbeidsrettsadvokater stiller Holo med kompetanse innen alle sider ved det arbeidsrettslige fagområdet.

Han ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 1976, og var deretter dommerfullmektig ved Alstahaug sorenskriverembete før han begynte å praktisere som advokat med egen praksis i 1980. Han fikk møterett for Høyesterett i 1988, samme år som han ble advokat i LOs juridiske avdeling. I 1993 ble han partner i Advokatfirmaet Arntzen, Underland & Co., som i 2001 ble til Arntzen de Besche Advokatfirma.

Som LO-advokat var Holo observatør under forhandlingene om EØS-avtalen, og han har siden den gang vært en av de advokatene i landet som har arbeidet mest med EU- og EØS-retten innenfor det arbeidsrettslige fagområdet. Holo har ført en rekke prinsipielle saker for Høyesterett, EFTA-domstolen, Arbeidsretten og i de lavere instansene.

Han har ført et tjuetalls saker for Høyesterett, blant annet Gjensidige-saken, som gjaldt lovligheten av den tradisjonelle aldersgrensen på 67 år, og Gate Gourmet-saken, som gjaldt grunnleggende og rettsavklarende spørsmål om virksomhetsoverdragelse. For Høyesterett har han også prosedert prinsipielle saker som gjelder grensene for arbeidsgivers styringsrett, blant annet Kårstødommen og to av de tre presedensskapende dommene der Høyesterett har tatt stilling til arbeidsgivers rett til å endre tjenestepensjoner til ugunst for arbeidstakerne.

I tillegg til en kommentarutgave av ferieloven er Holo sammen med advokatene Jan Fougner og Tarjei Thorkildsen, samt nestleder i Arbeidsretten Tron Løkken Sundet, forfatter av Arbeidsmiljøloven. Kommentarutgave (3. utg. 2018). Holo er hovedansvarlig for de delene av boken som behandler reglene om arbeidsgivers plikt til å informere og drøfte med de tillitsvalgte, om reglene for å innføre kontrolltiltak overfor ansatte i en virksomhet, bestemmelsene om arbeidstid og om arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse.

Holo har vært leder av Advokatforeningens Lovutvalg for arbeidsrett og Fagutvalget for arbeidsrett ved Juristenes Utdanningssenter.

Bøker av Lars Holo

  • Fougner, Jan mfl., Arbeidsmiljøloven. Kommentarutgave, 3. utg. Universitetsforlaget 2018.
  • Holo, Lars, Ferieloven med kommentarer, 3. utg. Gyldendal Akademisk 2006.

Fagbøker

Artikler