Jan Fougner

Jan Fougner

Partner i Advokatfirmaet Wiersholm og professor II ved Handelshøyskolen BI.
Ph.d 2007.

Spesialist på prosedyre og arbeidsrett.

Fougner vokste opp i industribyen Sarpsborg i 1960-årene, med papir- og kjemikalieprodusenten Borregaard som tyngdepunkt. Her kan vi spore hans interesse for arbeidslivets aktører og relasjonene dem imellom. Han jobbet som vitenskapelig assistent (1986–1987) ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, før han ble cand.jur. samme sted i 1988. Like etter fikk han stilling som advokat hos Regjeringsadvokaten (1988–1993). I 1993 ble Fougner advokat i Wiersholm, et år senere ble han partner.

Fougner er en ledende prosedyreadvokat med en rekke sentrale saker for Høyesterett i avdeling og plenum. Han arbeider også med konflikt- og krisehåndtering og har omfattende erfaring fra en rekke høyprofilerte saker som involverer rettslig risiko, politisk risiko og omdømmerisiko, der han har bistått styre og ledelse i private og offentlige virksomheter. Han har også ledet flere store offentlig kjente granskninger.

Det var professor i rettsvitenskap Stein Evju som oppfordret Fougner til å gå dybden i hans arbeidsrettslige forskning. I 2007 resulterte dette arbeidet i en ph.d. ved Aarhus Universitet. Fougners avhandling ble råmateriale til boken Endring i arbeidsforhold – styringsrett og arbeidsplikt (2. utg. 2016). I boken undersøkes arbeidsgivers adgang til å endre arbeidstakers oppgaver.

Fougner har i mange år ledet og vært medlem av en rekke offentlige og private nemnder og styrer, herunder Domstoladministrasjonens styre og Klagenemnda for likestilling. Han leder blant annet Den norske Advokatforenings Lovutvalg for arbeidsrett fra 2013 og har i flere år ledet Juristenes utdanningssenters fagutvalg for arbeidsrett. Fougner var også leder av det regjeringsoppnevnte Fougner-utvalget som utarbeidet NOU 2021: 9.

Fougner har som forfatter og medforfatter utgitt flere bøker om arbeidsrett: Arbeidsavtalen – utvalgte emner (1999), Kollektiv arbeidsrett (2004), Endring i arbeidsforhold (2. utg., 2016), Omstilling og nedbemanning (3. utg., 2016), Norsk arbeidsrett. Styringsrett, samarbeid og arbeidstakervern (2019) og flere utgaver av kommentarutgaven til arbeidsmiljøloven av 1977. I tillegg har han forfattet en rekke artikler innenfor flere rettsfelt og har vært redaktør for tidsskriftet Arbeidsrett.

Bøker av Jan Fougner

Les mer her

Fagbøker

Artikler