Morten Ruud

Morten Ruud

Spesialrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet og gjesteforsker ved PluriCourts ved Universitetet i Oslo.
Cand.jur. 1974.

Internasjonalt rettslig samarbeid er en fellesnevner for Ruuds mangeårige karriere i Justisdepartementet, særlig på menneskerettsfeltet. Ruud har vært ansatt i departementet siden 1976, i lange perioder med Europarådet som en sentral virkeplass.

Han ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 1974 og fullførte Forsvarets Høgskoles hovedkurs i 1985. I studietiden hadde han deltidsjobber som journalist i Norges Handels- og Sjøfartstidende, og som saksbehandler i Rikstrygdeverket.

I 1976 ble Ruud ansatt i Justisdepartementet. De første 14 årene i departementet tilbrakte Ruud i Lovavdelingen. Han arbeidet da særlig med offentlig rett (statsrett og forvaltningsrett) samt folkerett og internasjonale saker. Han representerte Norge i en rekke internasjonale konferanser og forhandlinger. Han var blant annet leder for Europarådets ekspertkomité som utarbeidet Protokoll 11 til Den europeiske menneskerettskonvensjon, om sammenslåing av Kommisjonen og EMD.

Ruud deltok også på diplomatkonferansen om menneskerettigheter i væpnede konflikter i 1976–1977. Her ble det utarbeidet to tilleggsprotokoller til Genèvekonvensjonene av 1949 om krigens folkerett. Fra 1979 til 1983 var Ruud medlem av FNs ekspertkomité for utarbeidelse av konvensjonen til bekjempelse av tortur, og han var i 1988 norsk delegasjonsleder til konferanser om bekjempelse av terrorisme til sjøs og i luftfarten.

Fra 1990 til 1996 var Ruud ekspedisjonssjef i Polaravdelingen. Her deltok han i det internasjonale Antarktis-samarbeidet, og i forhandlinger om etableringen av Arktisk råd. I 1993 var han medlem av den norske prosessdelegasjonen til Jan Mayen-saken i FNs internasjonale domstol i Haag. Med permisjon fra Justisdepartementet var han sysselmann på Svalbard fra 1998 til 2001.

Han var departementsråd – departementets øverste administrative leder og rådgiver for justisministeren – fra 1997 til 2012. I kraft av denne stillingen var han medlem av Regjeringens kriseråd, og som oftest leder av dette, blant annet i forbindelse med terrorangrepet 22. juli 2011.

I 2012 gikk Ruud over i en stilling som spesialrådgiver i departementet. Her har han særlig arbeidet med menneskerettsspørsmål, spesielt innenfor Europarådet. Han var leder av Europarådets ekspertkomité for reform av Den europeiske menneskerettsdomstol i 2014 og 2015, og har sittet i Styringskomiteen for menneskerettigheter siden 2012, hvor han er nestleder fra 2017. Ruud har også ledet flere arbeidsgrupper om konkrete spørsmål innenfor dette feltet. For øvrig står han til rådighet for departementsråden og statsråden, og tilbringer også deler av arbeidstiden som gjesteforsker ved PluriCourts, Senter for fremragende forskning ved Universitetet i Oslo.

Ruud har vært medlem av en rekke offentlige utvalg. Han var sekretær i Vernepliktsutvalget (NOU 1979: 51) og for utredningen av straffelovens stedlige virkeområde (NOU 1984: 31). Han var også medlem av Militærjuristutvalget (NOU 1988: 25) og deltok i utredningen av psykisk utviklingshemmedes rettssikkerhet (NOU 1991: 20). I 1990 ble Ruud oppnevnt til leder for Sikkerhetsutvalget. Utvalget fikk i oppgave å gjøre rede for hvilke former for terrorisme det norske samfunnet kunne bli utsatt for i fremtiden, og hvilke strafferettslige og straffeprosessuelle regler som var relevante for terrorismebekjempelse. Ruud var også medlem av utvalget som la frem forslag til miljølov for Svalbard (NOU 1999: 21).

Ruud var leder av styringskomiteen for Nansen-Amundsen-året 2011, og fra 2013 til 2017 var han styreleder for Tromsø Museum – Universitetsmuseet, som innbefatter Polarmuseet i Tromsø. Han er også styreleder for Svalbards miljøvernfond.

Som forfatter er Ruud først og fremt en formidler. Hans prioritet har vært å gjøre komplisert rettsstoff tilgjengelig for studenter og praktikere. Nylig utgitte Straffesaker i utlandet (2017) tar for seg hvilken hjelp man kan få fra norske myndigheter dersom man blir utsatt for straffeforfølgelse utenfor Norge. Ruud har selv jobbet med utleveringssaker og var involvert i saken om Moland og French.

Ruud har også vært bidragsyter til tidligere utgaver av Norsk Lovkommentar, Husadvokaten og straffeloven med kommentarer samt bøker om Svalbard. Sammen med Geir Ulfstein planlegger han en femte utgave av boken Innføring i folkerett, som er et av hans hovedverk.

Bøker av Morten Ruud

  • Ruud, Morten, Straffesaker i utlandet. Bistand og samarbeid, Universitetsforlaget 2017.
  • Føllesdal, Andreas, Morten Ruud og Geir Ulfstein (red.), Menneskerettighetene og Norge. Rettsutvikling, rettsliggjøring og demokrati, Universitetsforlaget 2017.
  • Ruud, Morten og Geir Ulfstein, Innføring i folkerett, 4. utg. Universitetsforlaget 2011.
  • Ruud, Morten, Geir Ulfstein og Ole Kristian Fauchald, Utvalgte emner i folkerett. Metode, miljø, havrett, handel, Universitetsforlaget 1997.
  • Ruud, Morten, Innføring i krigens folkerett, Tanum-Norli 1980.
  • Ruud, Morten, Kombattantbegrepet og status som krigsfange, Militærjuridiske småskrifter 1984.

Kilder

  • Furuholmen, Lucy og Ida Andenæs Galtung, «Nordmenn i utenlandske fengsel.», Ublogg, 19. mai 2017 (lest 13.juli 2017)
  • Ruud, Morten og Ivan Grötli, «Svalbard and Jan Mayen: The Northern and Western extremes of Norway», The Norwegian Atlantic Committee 1994.

Fagbøker