Rolf B. Wegner

Rolf B. Wegner

Jurist og pensjonert politimester.
Cand. jur 1967.

Godt politi- og beredskapsarbeid krever en riktig blanding av solide teoretiske kunnskaper og god praktisk innsikt, mener Rolf Wegner. Gjennom en lang karriere som politiembetsmann, har han særlig vært opptatt av en styrking av tillitsforholdet mellom politi og publikum.

Etter befalsutdannelsen i Forsvaret og juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo, var Rolf Wegner fra 1967 til 1969 dommerfullmektig ved Horten sorenskriverembete. Han arbeidet deretter som politifullmektig og politiadjutant ved Romerike politikammer, og var fra 1972 til 1974 riksadvokatfullmektig.

I 1974 fikk han stilling som undervisningsinspektør og nestkommanderende ved Politiskolen. Han har også vært både sensor og manuduktør ved Det juridiske fakultet ved UiO.

Fra 1980 til 1985 var Wegner politimester i Bodø, samt sjef for Hovedredningssentralen for Nord-Norge og overvåkningstjenestens Landssentral Nord-Norge. I perioden 1985 til 1990 var han ekspedisjonssjef i Justisdepartementet, i kriminalomsorgsavdelingen, og sjef for Fengselsstyret. Han har vært aktiv i arbeidet med å styrke sikkerheten i fengslene, med restriktive og miljømessige tiltak. Wegner ledet fra 1990 til 1992 prosjektet for etablering av Politihøgskolen. Han var også delaktig i utviklingen av en systematisk lederutdannelse ved Politiskolen. Flere av hans bøker er lærebøker skrevet for politiutdanningen.

I flere år, fra 1992 til 2000, hadde Wegner stilling som politimester i Bergen. Ved nedleggelsen av Bergen politidistrikt, ble Wegner løst fra sine embetsfunksjoner. Han var fristilt politimester til disposisjon for Politidirektoratet og Justisdepartementet, og fra 2002 del av en ressursgruppe under Politidirektøren. Han hadde da flere oppdrag for Justisdepartementet, som opprettelsen av departementets Krisestøtteenhet. Enheten skal bidra med støttefunksjoner til Regjeringens kriseråd og departementene i kriser i fredstid. Wegner var medlem av enheten fra 2005 til 2007.

I løpet av sin karriere var Wegner involvert i etablering av ordningen med forenklet forelegg i trafikksaker, og i de første organiserte aksjonene mot familievold. Av utredninger kan nevnes saker som vekteres bruk av fysisk makt mot personer og boreplattformforliset Deep Sea Driller-ulykken.

Han har vært pensjonist siden 2010.

Bøker av Rolf B. Wegner

 • Engstrøm, Bjørn E. (red.) mfl., Vegtrafikkloven og trafikkreglene. Kommentarutgave, 6. utg. Universitetsforlaget 2019.
 • Wegner, Rolf B., Fredrikshald distriktsfengsel. Byen, fengselet og fangene, Ask forlag 2017.
 • Wegner, Rolf B., Djevelen fra Østfold – kongen av Halden, Ask forlag 2016.
 • Wegner, Rolf B., Strafferett. Alminnelig del, Vett & viten 2014.
 • Wegner, Rolf B., Strafferett. Spesiell del, Vett & viten 2014.
 • Wegner, Rolf B., Mine tippoldeforeldre Henriethe og Benjamin Wegner forteller, Wegner 2013.
 • Wegner, Rolf B., Barkskipet «Dronningen» af Fredrikshald og kaptein Ludvig Bernhard Martinsen, Wegner 2012. -
 • Wegner, Rolf B., Oldefar Heinrich Wegner forteller, Wegner 2010.
 • Wegner, Rolf B., Andreas Vibe – «Onkel major», 1801-1806, Wegner 2009.
 • Wegner, Rolf B., Politistrategi. Belyst gjennom praktisk politiarbeid, Universitetsforlaget 2007.
 • Wegner, Rolf B., Sluttrapport fra Politihøgskoleprosjektet, til Justisdepartementet 1991.
 • Wegner, Rolf B., Politimessig lederskap, Politiskolen 1980.
 • Wegner, Rolf B., Ordenspolititjeneste for elever ved Politiskolen, Politiskolen 1979.
 • Wegner, Rolf B., Alminnelig strafferett for elever ved Politiskolen, Politiskolen 1977.
 • Wegner, Rolf B., Kriminologi for elever ved Politiskolen, Politiskolen 1978.
 • Wegner, Rolf B., Privatrett for elever ved Politiskolen, Politiskolen 1976.
 • Engstrøm, Bjørn E. (red.) mfl., Vegtrafikkloven og trafikkreglene. Kommentarutgave, 5. utg. Universitetsforlaget 2012.

Les mer her

Kilder

Fagbøker

Artikler