Tidsskrift for erstatnings­rett, forsikrings­rett og velferds­rett

Fra og med 2016-årgangen har tidsskriftet skiftet navn til Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett.

Tidsskriftet ble opprettet i 2004 under navnet Tidsskrift for Erstatningsrett, men skiftet i 2010 navn til Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. Fra og med 2016-årgangen er navnet Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. Navnet indikerer at tidsskriftet er et spesialtidsskrift for de tre rettsområdene, som alle dreier seg om kompensasjonsordninger ved ulike former for skade. Rettsområdene har store praktiske og prinsipielle berøringsflater.

cover
 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 1-2

   • Leder

    lockedRettferdighet som juridisk argument – kan graviditet sammenlignes med en fysisk skade?

    avs. 1 - 4Lesetid ca. 7 minutter
   • lockedFormueskrenkelser som erstatningsrettens mørke fastland

    av
    • Trygve Lange-Nielsen
    s. 5 - 14Lesetid ca. 13 minutter
   • lockedNy lov om kommunale helse- og omsorgstjenester – verdivalg og rettslig regulering

    av
    • Alice Kjellevold
    s. 15 - 43Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedOverprøving av omgjøringsvedtak til ugunst for den private part på trygdens område

    av
    • Runar Narvland
    s. 44 - 71Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedArbeidsevnevurdering og aktivitetsplan som verktøy for NAV og som vilkår for trygderettigheter

    av
    • Ane-Louise Svele
    s. 71 - 98Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedStandardisert personskadeerstatning, kapitaliseringsrenten og misforståelsen

    av
    • Erling Eide
    s. 99 - 105Lesetid ca. 8 minutter
   • lockedLitt om lovvedtaket om ny uføretrygd

    av
    • Runar Narvland
    s. 105 - 119Lesetid ca. 13 minutter
   • lockedKuldeskade-dommen i Rt. 2011 s. 368 og yrkesskadeforsikringsloven § 11 første ledd bokstav c

    av
    • Morten Gaarder
    s. 120 - 149Lesetid ca. 35 minutter
 • 2011

 • 2010