Hans Petter Graver

Hans Petter Graver

Professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.
Dr. juris 1986.

Graver har særlig kompetanse innen konkurranse- og markedsrett, forvaltningsrett, EØS-rett og retorikk.

Etter at han ble cand.jur. i 1980, avla Graver verneplikt som jurist hos Generaladvokaten. Fra 1981 til 1984 var han forskningsstipendiat ved Nordisk institutt for sjørett og Institutt for rettssosiologi. Han ble dr. juris i 1986, på avhandlingen Den juristskapte virkelighet.

I årene 1984 til 1987 var Graver ansatt som prosjektleder i Forbruker- og administrasjonsdepartementet. Han forsket ved Institutt for rettssosiologi fra 1987, frem til han i 1990 ble advokat hos Regjeringsadvokaten.

Graver ble professor ved Universitetet i Oslo i 1993, først tilknyttet Institutt for rettssosiologi. Senere har han holdt til ved Senter for europarett og Institutt for privatrett. I perioden 2002–2007 var han leder for Markedsrettsgruppen ved instituttet og hadde ansvar for prosjektene «Marked og konkurranse i et kunnskapssamfunn» og «Mellom demokratisk styring, effektiv konkurranse og avtalefrihet i markedsstaten». Han underviser i forvaltningsrett og holder introduksjonskurs i rettskilder for nye studenter. Graver har tidligere vært dekan ved Det juridiske fakultet og stilte i 2017 som kandidat til rektorvalget ved UiO. Graver er også æresdoktor ved universitetet i Helsinki og Heidelberg.

Et mylder av lovutredningsutvalg har i årenes løp blitt oppnevnt med Graver som formann. Etter å ha tatt til orde for rettighetene til personer som slet med stor gjeldsbyrde, ledet han utredningen som lå til grunn for gjeldsordningsloven av 1991. Han ledet utredningen for lov om havbeite i 1994, og lovutvalget for miljøinformasjon, som la frem sitt forslag i 2001.

I 2003 fremla det såkalte Graverutvalget forslag til etiske retningslinjer for Statens petroleumsfond. Forslaget gikk blant annet ut på at fondet ikke skal investeres i produksjon av våpen i strid med grunnleggende humanitære prinsipp, og at investeringer ikke skal gjøres med betydelig risiko for medvirkning til blant annet grov eller systematisk krenking av menneskerettigheter, alvorlig miljøskade eller grov korrupsjon. Regjeringen innførte i 2004 retningslinjene i tråd med utvalgets forslag.

I 2006 var Graver leder for en uavhengig granskning av 182 saker fra Utlendingsdirektorater om innvilgelse av arbeids- og oppholdstillatelse. Granskningskommisjonen konkluderte med at direktoratets praksis delvis var i strid med både utlendingsloven og en midlertidig forskrift om personer som tidligere hadde hatt midlertidig arbeidstillatelse.

Graver var også leder for særdomstolsutvalget, som i 2017 konkluderte med at foreldretvister og barnevernssaker bør avgjøres i utvalgte av landets tingretter. Det ble ikke anbefalt å opprette en forvaltningsdomstol for utlendingssaker. Graver har utgitt flere bøker og artikler, om blant annet forvaltningsrettslige og europarettslige emner, samt bøker om rett og retorikk. Han har bidratt til tobindsverket Norsk konkurranserett (2007), om norsk og EØS-rettslig konkurranselovgivning.

En av hans nyere utgivelser er Alminnelig forvaltningsrett (4. utg. 2015), som løfter frem de allmenne prinsippene bak enkeltreglene. I boken Hva er rett? (2011) vektlegger Graver juristenes rolle og samfunnsansvar. Han setter rettsteorien i et nytt lys i utgivelsen Rett, retorikk og juridisk argumentasjon (2010), hvor han viser at retorikk er nødvendig for forståelsen av retten.

De senere årene har han vært opptatt av juristenes situasjon når rettsstatsverdiene er under press, gjennom blant annet forskning på dommernes situasjon under autoritære styresmakter i forrige århundres Europa. Et resultat av dette er bøkene Judges against Justice on Judges when the Rule of Law is under Attack og Dommernes Krig. Den tyske okkupasjonen 1940-1945 og den norske rettsstaten, som begge kom ut i 2015.

Bøker av Hans Petter Graver

 • Graver, Hans Petter, Jussens helter, Universitetsforlaget 2020.
 • Graver, Hans Petter, Alminnelig forvaltningsrett, 5. utg., Universitetsforlaget 2019.
 • Arnesen, Finn, Halvard Haukeland Fredriksen, Hans Petter Graver, Ola Mestad og Christoph Vedder (red.), Agreement on the European Economic Area. A Commentary, C.H. Beck, Hart, Nomos og Universitetsforlaget 2018.
 • Mestad, Ola, Hans Petter Graver og Peter-Christian Müller-Graff, European Law and National Constitutions, Berliner Wissenschafts-Verlag 2016.
 • Graver, Hans Petter, Alminnelig forvaltningsrett, 4. utg., Universitetsforlaget 2015.
 • Graver, Hans Petter, Dommernes krig. Den tyske okkupasjonen 1940-1945 og den norske rettsstaten, Pax Forlag 2015.
 • Graver, Hans Petter, Judges Against Justice On Judges When the Rule of Law is Under Attack, Springer 2014.
 • Bakken, Jonas og Hans Petter Graver, (red.), Juss, språk og retorikk, Fagbokforlaget 2013.
 • Graver, Hans Petter, Marius Stub og Ida Hjort Kraby (red.), Forsker og formidler. Festskrift til Erik Magnus Boe på 70-årsdagen 17. april 2013, Universitetsforlaget 2013.
 • Graver, Hans Petter, Hva er rett, Universitetsforlaget 2011.
 • Graver, Hans Petter, Rett, retorikk og juridisk argumentasjon. Keiserens garderobe og andre essays, Universitetsforlaget 2010.
 • Graver, Hans Petter, Juridisk overtalelseskunst, Fagbokforlaget 2008.
 • Graver, Hans Petter, Rettsretorikk - en metodelære, Fagbokforlaget 2007.
 • Kolstad, Olav mfl., Norsk Konkurranserett. Bind I. Atferdsregler og strukturkontroll, Universitetsforlaget 2007.
 • Graver, Hans Petter og Erling Johan Hjelmeng, Norsk konkurranserett. Bind II. Prosess og sanksjoner, Universitetsforlaget 2006.
 • Graver, Hans Petter, Sosiale rettigheter i gjeldsforhold: håndbok i gjeldsrådgivning, Tano 1990.

Les mer her

Kilder

Fagbøker

Artikler