NS 8407

NS 8407

Kommentar­utgave

Du er ikke innlogget

For å få tilgang til dette innholdet må du ha abonnement på Juridika via din arbeidsgiver eller ditt studiested. Du kan også kjøpe personlig abonnement.

Kjøp Juridika til deg og ditt team

  • Ajourførte kommentarer
  • Tankevekkende artikler
  • Faglig relevante nyheter
  • Eldre bokskatter fra vår katalog

Den nye standardkontrakten for totalentreprise, NS 8407, ble vedtatt av Standard Norge 1. juli 2011 og erstatter NS 3431. Samtidig er det gitt ny standardkontrakt for totalunderentrepriser, NS 8417.

Totalentreprisekontraktene har vært mye benyttet ved større private boligprosjekter og næringsbygg. I den siste tiden har det vært en klar økning i bruken av totalentreprise, og det er grunn til å anta at de nye standardkontraktene vil medføre at bruken vil øke ytterligere fremover.

NS 8407 representerer en vesentlig omarbeidelse og fornyelse av totalentreprisekontrakten. Den har en ny struktur, og er tilpasset standardkontrakten for utførelsesentrepriser, NS 8405. På enkelte punkter er NS 8407 også videreutviklet i forhold til NS 8405.

Denne kommentarutgaven er ment å dekke behovet for alle som i sitt arbeid bruker totalentreprisestandarden eller som har behov for nærmere redegjørelse av praktiske fortolkningsspørsmål. Boken gir også en oversikt over sentrale generelle entrepriserettslige begreper og prinsipper.

Forfatterne er advokater og partnere i Advokatfirmaet Haavind AS. De har alle entrepriserett som sitt hovedarbeidsområde og arbeider daglig med rådgivning og tvisteløsning innen dette fagområdet. De er tilknyttet firmaets avdeling for bygg, anlegg og offshore, som er blant landets fremste innen dette fagfeltet.