Tingsrett

Tingsrett

9. utgave

Du er ikke innlogget

For å få tilgang til dette innholdet må du ha abonnement på Juridika via din arbeidsgiver eller ditt studiested. Du kan også kjøpe personlig abonnement.

Kjøp Juridika til deg og ditt team

 • Ajourførte kommentarer
 • Tankevekkende artikler
 • Faglig relevante nyheter
 • Eldre bokskatter fra vår katalog

Tingsrett beskriver reglene om retten til å råde over fysiske ting. Bokens første del omfatter især ene- og sameierett til fast eiendom, herunder reglene om grenser og andre nabospørsmål. Viktige rettighetstyper som tomtefeste og servitutter er gitt bred omtale. Videre er det kapitler om allemannsrett og allmenningsrett, og om offentlig kontroll med fast eiendom. Andre del gjelder tredjepersonkonflikter vedrørende fast eiendom, løsøre og fordringer: Når er for eksempel kjøper beskyttet mot konkurrerende erverv (dobbeltsalg mv.) eller kreditorbeslag?

Siden forrige utgave kom, har vi fått en rekke lovendringer, og også viktige dommer som har nødvendiggjort betydelige omskrivninger. Samtidig er teksten kritisk gjennomgått.

THOR FALKANGER (f. 1934) er professor emeritus i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Av hans seneste utgivelser nevnes Tvangsfullbyrdelsesloven med kommentarer (4. utg. 2008, sammen med Hans Flock og Thorleif Waaler), Allmenningsrett (2009), Odelsloven (5. utg. 2011, sammen med Ola Rygg og Oluf Skarpnes), Landbruksrett (2013), Introduksjon til panteretten (2. utg. 2013), Løsningsrettsloven (2015), Fast eiendoms rettsforhold (5. utg. 2016), samt en rekke lovkommentarer, blant dem Grannelova. Lovkommentar (2020) og Havbunnsmineralloven. Lovkommentarer (2020).

AAGE THOR FALKANGER (f. 1965) er sivilombudsmann. Han har permisjon fra sitt embete som høyesterettsdommer og har tidligere bl.a. vært lagdommer og professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Han har skrevet God tro (doktoravhandling 1999), Lagmann og lagting i Hålogaland gjennom 1000 år (2007) og Maritime Casualties and Intervention (2011).

 • Fagområde:
 • Utgivelsesår:
  2022
 • Sider:
  984
 • Utgave:
  9. utgave

Andre utgaver av denne boken