Aage Thor Falkanger

Aage Thor Falkanger

Dommer i Høyesterett.
Dr. juris 1999.

Falkanger ble utnevnt til sivilombudsmann 13. februar 2014, som den femte i rekken etter at stillingen ble opprettet i 1962. Han har permisjon fra sin stilling som dommer i Høyesterett.

Han tok juridisk embetseksamen i 1990. Etter studiet ble han advokatfullmektig hos Regjeringsadvokaten, her var han frem til 1992. Falkanger var dommerfullmektig i Nord-Troms herredsrett fra 1992 til 1994, og ble siden stipendiat ved Universitetet i Tromsø i 1995. I 1999 ble han han dr. juris på avhandlingen God tro.

Frem til 2007 var Falkanger dommer i Hålogaland lagmannsrett. Da ble han utnevnt til professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Fra 2007 til 2008 var han også gjesteforsker ved senter for internasjonal rett ved Cambridge University. I 2007 og 2009 hadde Falkanger to perioder som konstituert dommer i Høyesterett, før han tiltrådte som fast høyesterettsdommer 1. mai 2010. Fra 2014 til 2019 var han i permisjon fra stillingen mens han var Sivilombudsmann. Fra 2020 er Falkanger tilbake i Høyesterett.

Sivilombudsmannen skal sikre at det ikke blir øvet urett mot borgerne i møte med den offentlige forvaltningen, passe på at forvaltningens tjenestemenn unngår feil og forsømmelser, og bidra til at menneskerettighetene blir respektert. Forvaltningen er avhengig av effektivitet, men dens legitimitet må forankres hos folket. Gjennom kontroll og åpne beslutningsprosesser øker tilliten til forvaltningen. Selv om Sivilombudsmannen ikke har formell kompetanse til å overprøve eller sette til side avgjørelser, er det en grunnleggende forutsetning for ordningen at både klageren og forvaltningsmyndigheten legger hans oppfatning til grunn.

På bakgrunn av to saker om bygging i strandsonen sendte Falkanger i 2015 særskilt melding til Stortinget om at Kommunal- og moderniseringsdepartementet hadde unnlatt å følge hans uttalelser. Slik særskilt melding er kun avgitt én gang tidligere i Sivilombudsmannens historie.

Som juridisk forfatter søker Falkanger å leve seg inn i de praktiske problemstillingene jussen skal løse. Han har publisert flere bøker og artikler om tingsrett, folkerett, maritim rett og rettshistorie, og er også en av hovedredaktørene for Norsk Lovkommentar. Falkanger er sønn av jussprofessor Thor Falkanger. Sammen har de stått for flere revisjoner av boken Tingsrett, som har utkommet i åttende utgave.

Bøker av Aage Thor Falkanger

  • Falkanger, Thor og Aage T. Falkanger, Tingsrett, 8. utg., Universitetsforlaget 2016.
  • Falkanger, Aage T., Maritime Casualties and Intervention. Coastal State Measures when Casualties Pose the Threat of Pollution, Fagbokforlaget 2011.
  • Falkanger, Aage T., Lagmann og lagting i Hålogaland gjennom 1000 år, Universitetsforlaget 2007.
  • Falkanger, Aage T., God tro: en studie av kravet til god tro som vilkår for å erverve eller –opprettholde privatrettslige rettigheter, Universitetsforlaget 1999.

Les mer her

Kilder

Fagbøker

Artikler