Arnfinn Bårdsen

Arnfinn Bårdsen

Dommer i Den europeiske menneskerettsdomstolen.
Dr. juris 1999.

I løpet av tiden som høyesterettsdommer har Bårdsen holdt en rekke foredrag og publisert flere artikler om Høyesteretts rolle og praksis, samt om anvendelse av internasjonale rettskilder.

Bårdsen ble cand.jur. ved Universitetet i Bergen i 1992. I studietiden var han vitenskapelig assistent. Senere ble han amanuensis og førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet på Universitetet i Bergen. Fra 1994 til 1995 var han dommerfullmektig ved Jæren sorenskriverembete.

Han ble dr. juris i 1999. Samme år ble han oppnevnt som medlem av Tvistemålsutvalget, som fremla forslag til ny tvistelov i desember 2001 (NOU 2001: 32).

Etter arbeidet med den nye tvisteloven ønsket Bårdsen mer praktisk erfaring, og gikk i 2003 over i stilling som dommer i Gulating lagmannsrett, først som dommer og deretter som lagmann og konstituert førstelagmann.

Våren 2002 var Bårdsen gjesteforsker ved European University Institute i Firenze. Fra 2004 til 2005 var han leder for Fylkesnemndutvalget, som utarbeidet en samlet vurdering av nemndenes saksbehandling og rutiner. 1. juli 2008 tiltrådte Bårdsen som dommer i Høyesterett. Fra 2019 er Bårdsen dommer i Den europeiske menneskerettsdomstolen.

I dag står han som medforfatter av Tvisteloven. Kommentarutgave, bind I og II (2. utg. 2013). Han har også vært en av hovedredaktørene for Norsk Lovkommentar siden 2010.

Bøker av Arnfinn Bårdsen

Les mer her

Kilder

Fagbøker

Artikler