Borgar Høgetveit Berg

Borgar Høgetveit Berg

Dommer i Høyesterett.
Cand.jur. 1997.

Berg er dommer i Høyesterett.

Berg er oppvokst i Ål i Hallingdal. Han tok juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1997. I løpet av studiet jobbet han også som vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett (1995–1996).

Etter studiet ble han advokatfullmektig og advokat hos Regjeringsadvokaten (1998–2005). I 2003 fikk han møterett for Høyesterett. Fra 2003 til 2004 var han konstituert dommer i Hålogaland lagmannsrett. Han praktiserte i advokatfirmaet Thommessens fra 2005 til 2017. Her arbeidet han med tvisteløsning og prosedyre. I 2008 ble han partner i firmaet. Gjennom sin karriere som advokat prosederte Berg i flere hundre sivile rettssaker, og han prosederte jevnlig i Høyesterett. Han var fra 2005 til 2012 medlem av Advokatforeningens lovutvalg for konkurs, panterett og tvangsfullbyrdelse, og fra 2013 til 2017 var han medlem av lovutvalget for sivilprosess og voldgift. Han er også vært hyppig brukt som voldgiftsdommer, både i nasjonale og internasjonale voldgifter. 1. mai 2017 tiltrådte Berg som dommer i Høyesterett.

Han har forfattet en rekke bøker og artikler, hovedsakelig innenfor formueretten og prosessretten. Sammen med Ola Ø. Nisja har Berg redigert boken Avtalt prosess. Voldgift i praksis (2005). Artikkelsamlingen gir både oversiktsbilder og enkelte dypdykk i reglene for voldgiftsbehandling. Berg er også medforfatter av 3. utgave av Sjur Brækhus’ Omsetning og kreditt 2. Pant og annen realsikkerhet (2005). Boka bygger på jusprofessor Sjur Brækhus’ tidligere forelesningsserie om blant annet dynamisk tingsrett, panterett og den materielle konkurs- og eksekusjonsretten. Berg arbeider nå blant annet med en bok om beslagsretten.

Bøker av Borgar Høgetveit Berg

  • Nisja, Ola Øverseth og Borgar Høgetveit, Voldgift i et nøtteskall, Gyldendal Akademisk 2017.
  • Berg, Borgar Høgetveit (red.) og Ola Øverseth Nisja (red.), Avtalt prosess. Voldgift i praksis, Universitetsforlaget 2015.
  • Berg, Borgar Høgetveit og Andreas Nordby, Gruppesøksmål. Tvistelova kapittel 35 med kommentarar, Gyldendal Akademisk 2012.
  • Berg, Borgar Høgetveit og Stein Bråthen-Otterbech, Tinglysing. Lov om tinglysing med kommentarer, Cappelen Akademisk 2009.
  • Berg, Borgar Høgetveit (red.), Voldgiftsloven med kommentarer, Gyldendal Akademisk 2006.
  • Berg, Borgar Høgetveit, Hevd. Lov om hevd med kommentarar, Cappelen Akademisk 2005.
  • Brækhus, Sjur og Borgar Høgetveit Berg, Omsetning og kreditt 2. Pant og annen realsikkerhet 3. utg. Universitetsforlaget 2005.
  • Berg, Borgar Høgetveit og Anders Blakstvedt, Oppgaver i straffeprosess. Med henvisninger til litteratur og rettspraksis, Ad notam Gyldendal 1998.

Les mer her

Kilder

Fagbøker

Artikler