Dag Bugge Nordén

Dag Bugge Nordén

Førstelagmann i Agder lagmannsrett.
Cand.jur. 1984.

Nordén har lang fartstid fra domstolene, både fra herredsretter, lagmannsretter og EMD.

Nordén tok juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1984. Han gikk rett fra studiet til stilling som dommerfullmektig ved Stjør- og Verdal herredsrett i Levanger samme år, hvor han var i to år. Deretter hadde han et treårig engasjement som «flyttbar dommerfullmektig», en beordringsstilling som bestod i at Justisdepartementet sendte ham til herredsretter rundt om i landet hvor det var behov for dommerforsterkning. I 1990 ble Nordén utnevnt til lagdommer i Hålogaland lagmannsrett i Tromsø. I 1998 ble han lagdommer i Agder lagmannsrett, Skien. Fra 2004 har han vært lagmann, og fra 2008 førstelagmann i Agder lagmannsrett.

I perioden 2010-2019 har Nordén også vært ad hoc-dommer fra Norge i Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg, hvor han har deltatt i tre saker mot Norge: Vilnes med flere mot Norge, også kjent som Nordsjødykkersaken (EMD-2009-52806-29758); storkammerdommen i A og B mot Norge, som omhandlet spørsmålet om tilleggsskatt og straff for samme forhold stred mot forbudet mot dobbeltstraff (EMD-2011-24130 og EMD-2011-29758); og barnevernssaken Strand Lobben med flere mot Norge, som ble behandlet i storkammer høsten 2018.

I tillegg har Nordén deltatt i forskjellig utvalgsarbeid. I perioden 1999-2001 var han medlem av Tvistemålsutvalget, og i 2010-2011 var han medlem av Juryutvalget. I dag er han medlem av Dommerforeningens utvalg for strafferett og straffeprosess.

Bøker av Dag Bugge Nordén

Schei, Tore, m.fl., Tvisteloven. Kommentarutgave, bind II, 2. utg. Universitetsforlaget 2013.

Schei, Tore, m.fl., Tvisteloven. Kommentarutgave, bind I, 2. utg. Universitetsforlaget 2013.

Andenæs, Mads T. og Dag Bugge Nordén, Forbrukertvister. Universitetsforlaget 1983.

Les mer her

Bårdsen, Arnfinn og Dag B. Nordén, «På talefot med tvisteloven», Jussens Venner, 2008 s. 1-90.

Nordén, Dag B., «Ny voldgiftslov», Tidsskrift for forretningsjus, 2004 s. 278-296.

Bratholm, Anders og Dag B. Nordén, «Ytringsfrihet og privatlivets fred», Jussens Venner, 2001 s. 246-255.

Nordén, Dag B., «Hva var kanonisk rett», Jussens Venner, 1981 s. 204 flg.

Kilder

Kolsrud, Kjetil, «EMD dumper 16 saker på Norge samtidig», Rett24, 10.07.19 (lest 08.08.19).

Fagbøker

Artikler